Privacy- en cookiepolicy websites

1. Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van de Orde van Architecten, afdeling Vlaamse Raad, gevestigd te Havenlaan 86c, bus 101, 1000 Brussel. Deze verklaring is van toepassing op volgende websites:

 • https://www.architect.be/
 • https://portaal.architect.be/
 • https://my.architect.be/
 • https://archijobs.be

Bij de Orde van Architecten hechten we het grootste belang aan gegevensbescherming. Wij beschermen de privacy van alle personen waarvan we de persoonsgegevens verwerken, zowel in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor deze verwerking als in die van verwerker.

Het doel van deze verklaring is om toe te lichten wie we zijn en op welke manier we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

1. Terminologie

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.
 • “Betrokkene”: Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens verwerkt worden door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of gezamenlijk met anderen, de doelen en middelen van de gegevensverwerking bepaalt.
 • “Verwerker”: een natuurlijke persoon, rechtspersoon, publieke autoriteit, agentschap of andere entiteit die gegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De Orde van Architecten past dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

We vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft via één van de bovenvermelde websites.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

We verzamelen alleen persoonsgegevens die correct, pertinent en beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

In het algemeen zullen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

Doeleinden

Categorieën van persoonsgegevens

Rechtsgrond

Betrokkenen

Bewaartermijn

Antwoorden op uw verzoek

Identificatiegegevens

Toestemming

Bezoekers van de website

10 jaar na verzoek

Informatieverstrekking naar de overheid ten goede van het algemeen belang

Identificatiegegevens,
Beroep en betrekking,
Rijksregisternummer,
Ondernemingsnummer

Algemeen belang

Architecten

30 jaar na weglating

Algemene administratie van architecten

Identificatiegegevens,
Persoonlijke kenmerken,
Opleiding en vorming,
Beroep en betrekking,
Rijksregisternummer,
Ondernemingsnummer

Wettelijke verplichting

Architecten

30 jaar na weglating

Administratie van inschrijvingen/weglatingen en aanvragen op een tabel of een lijst

Identificatiegegevens,
Opleiding en vorming,
Beroep en betrekking,

Rijksregisternummer,

Ondernemingsnummer

Wettelijke verplichting

Architecten, stagairs

30 jaar na weglating

Tuchtsancties

Identificatiegegevens,
Beroep en betrekking,

Rijksregisternummer,
Gerechtelijke gegevens

Wettelijke verplichting

Architecten

30 jaar na weglating

Bijdrage administratie

Identificatiegegevens,

Beroep en betrekking,
Financiële gegevens

Wettelijke verplichting

Architecten, stagairs

30 jaar na weglating

Begeleiding stagetraject

Identificatiegegevens,

Persoonlijke kenmerken,

Opleiding en vorming,

Beroep en betrekking,

Rijksregisternummer

Wettelijke verplichting

Stagairs

30 jaar na weglating

Beheer van externen bij stages (stagebegeleiders)

Identificatiegegevens,
Persoonlijke kenmerken,
Opleiding en vorming,
Beroep en betrekking,
Rijksregisternummer

 

Toestemming

Architecten

30 jaar na weglating

Informatieverstrekking rond evenementen

Identificatiegegevens
 

Toestemming

Architecten, stagairs

30 jaar na weglating

Publicatie van de unieke lijst

Identificatiegegevens,

 

Wettelijke verplichting

Architecten

30 jaar na weglating

Publiceren van extra gegevens via de unieke lijst

Extra identificatiegegevens, Opleiding en vorming,
Beroep en betrekking

Toestemming

Architecten

30 jaar na weglating

 

Permanente vorming

Identificatiegegevens,
Opleiding en vorming

Toestemming

Architecten

30 jaar na weglating

Archijobs

Contactgegevens,
Beroep en betrekking

Toestemming

Jobaanvragers
Jobaanbieders

2 jaar na aanvraag

Digitaal visum

Identificatiegegevens,
Beroep en betrekking,
Rijksregisternummer

 

Toestemming

Architecten

30 jaar na weglating

Authenticatie voor het ledenportaal

Identificatiegegevens,
Rijksregisternummer

Gerechtvaardigd belang

Architecten

30 jaar na weglating

3. Aan wie maken wij uw gegevens over?

Wij dragen enkel een aantal van uw persoonlijke gegevens over wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de bewerkstelliging van voormelde opgesomde doeleinden of voor de goede uitvoering van onze verwerkingsovereenkomst met bepaalde overheden. De Orde van Architecten is de authentieke bron voor de ingeschreven architecten en wordt dus regelmatig door verschillende overheden geraadpleegd. De Orde van Architecten geeft echter zuiver de persoonsgegevens door die noodzakelijk zijn om zijn wettelijke verplichtingen na te leven.

We kunnen bepaalde gegevens delen met medecontractanten, gekwalificeerd als “verwerkers” of "subverwerkers" in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de werking van de applicaties of (al dan niet geautomatiseerde) beheersystemen waaraan wij aangesloten zijn. De lijst van onderaannemers, hun activiteiten, het nagestreefde doel en, in voorkomend geval, het land waarin de gegevens worden verwerkt en gehost, kunnen bij ons opgevraagd worden.

4. Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Het verstrekken van gegevens naar een land buiten de Unie zal enkel toegestaan worden als en slechts als:

 • de Europese Commissie een besluit heeft uitgevaardigd dat een voldoende beschermingsniveau garandeert en gelijkwaardig is aan hetgeen de Europese wetgeving voorziet. De persoonsgegevens zullen op deze basis worden overgemaakt.
 • het overmaken gebaseerd is op een passende maatregel die een niveau van bescherming waarborgt en gelijkwaardig is aan dat van de Europese wetgeving, zoals de standaardclausules van de Commissie, of de instemming van de betrokkenen.

Vandaag verwerkt de Orde van Architecten geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

5. Wat zijn uw rechten?

Wij besteden een bijzondere aandacht aan uw rechten die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn ook overgegaan tot de benoeming van een DPO. In die zin nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze GDPR Manager of onze DPO via volgend mailadres: privacy@ordevanarchitecten.be.

Uitgezonderd de gevallen waarbij een wettelijke bepaling die in België van kracht is, met inbegrip van de GDPR, of indien het beroepsgeheim zich daartegen verzet, heeft u volgens de voorschriften de volgende rechten:

 • het toegangsrecht, met inbegrip van het recht om te weten of u uw gegevens verwerkt worden;
 • het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen;
 • het recht om de verwerkte gegevens te verbeteren;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkte gegevens;
 • het recht om de verwerking van verwerkte gegevens te beperken;
 • het recht om verwerkte gegevens te verwijderen;
 • het recht op overdraagbaarheid van verwerkte gegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Daar waar mogelijk proberen wij u de nodige functionaliteiten te voorzien via onze verschillende digitale platformen opdat u deze rechten makkelijk zelf kan uitvoeren. Indien u echter een recht wilt uitoefenen dat niet rechtstreeks beschikbaar is via onze platformen, kan u deze uitoefenen door contact op te nemen via het volgende emailadres: privacy@ordevanarchitecten.be of per post.

6. Protocols

Voor sommige projecten werken wij samen met overheidsinstanties waarbij er wel eens doorgifte van gegevens plaatsvindt. Om volledig transparant te zijn in deze gevallen is het vaak verplicht om een protocol op te stellen om te informeren over deze overdracht. Deze documenten zijn vervolgens hier beschikbaar op onze website:

Raadpleeg het document inzake gegevensverwerking tussen de Orde van Architecten - Vlaamse Raad en Statbel

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad bezorgt gegevens over de ingeschreven architecten aan Statbel zodat deze aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen in het kader van statistische doeleinden.

 

2. Cookies

 

2.1. Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

2.2. Gebruik van cookies

 

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Het verwijderen van cookies is mogelijk door de privacy-instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg "hulpsectie"). U kan er ook voor opteren om uw browserinstellingen zo te configureren dat uw browser u verwittigt elke keer er een cookie wordt aangemaakt, of dat cookies volledig verhinderd worden.

Cookies laten een website toe om de voorkeuren van een websitegebruiker te herkennen zoals de ingegeven voorkeur voor een taal of de ingevoerde inloggegevens.

2.3. Soorten cookies

De Orde maakt gebruik van volgende cookies:

 • Analytische cookies: met het oog op het verbeteren van de inhoud van onze Website en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten, maakt de Orde gebruik van analytische cookies die informatie over het gebruik van onze Website verzamelen. Deze analytische cookies zijn:
_ga Google analytics tracking cookie
_gid Google analytics tracking cookie
_gat Google analytics tracking cookie
 • Functionele cookies: verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en bieden de mogelijkheid om uw voorkeurstaal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en de gebruikerservaring van de website te personaliseren. De functionele cookies die de orde gebruikt zijn:                      
PHPSESSID PHP sessions
cookie-message Melding 'deze site gebruikt cookies'
 • Cookies portaal.architect.be
   

 • simpleSAML - Sessie - SimpleSAMLAuthToken
 • openims_csrf_shield_v3 - Sessie (bescherming tegen cross-site-request-forgery)
 • ims_myurl - 26u - slaat laatste pagina van site op voor werking content management systeem (CMS) met /concept achter URL
 • ims_myurl_portaal_architect_be - 26u - slaat laatste pagina van site op voor werking content management systeem (CMS) met /concept achter URL portaal.architect.be

2.4. Bewaartermijn cookiegegevens

 

_ga Google analytics tracking cookie 2 jaar
_gid Google analytics tracking cookie 24 uur
_gat Google analytics tracking cookie 1 minuut
PHPSESSID PHP sessions sessie
cookie-message Melding 'deze site gebruikt cookies' 170 dagen

2.5. Aanpassen van cookie-instellingen

 

Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

 

2.6. Wissen van cookiegegevens

Via uw browser kan u instellen dat cookies automatisch worden verwijderd telkens u uw browser afsluit. Indien u cookies automatisch verwijdert, zullen eerder ingegeven voorkeuren niet worden opgeslagen.

Voor Internet Explorer: ga naar het menu ‘Extra’ en kies ‘Internetopties’. Kies ‘Browsergeschiedenis verwijderen’. Indien dit telkens automatisch dient te gebeuren, vink dan ‘Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan.

Voor Google Chrome: ga naar ‘Instellingen’ en klik op ‘Geavanceerd’. Klink onder ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’. Klik vervolgens op ‘Cookies’ en schakel ‘Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser sluit’ in.

Voor Firefox: ga naar ‘Instellingen’ en kies ‘Nooit geschiedenis onthouden’  of indien u uw cookies zelf wil selecteren klik op ‘Individuele cookies verwijderen’.

Voor Safari: ga naar ‘Voorkeuren’, klik op ‘Beveiliging’ en vervolgens op ‘Toon cookies’. Selecteer ‘Verwijder alles’. 2.7. Doorgifte cookiegegevens aan derde partijen

2.7. Doorgifte cookiegegevens aan derde partijen

 

De gegevens die aan de hand van de analytische cookies worden verzameld, worden aan Google doorgegeven. Indien u niet wil  dat er gegevens over uw websitebezoek worden doorgegeven aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

2.8. Nog vragen?

 

Indien u na het lezen van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens heeft, kan u ons contacteren via het e-mailadres webmaster@ordevanarchitecten.be.

Voor meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan u terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

            Drukpersstraat 35

            1000 BRUSSEL

Tel: 02.274.48.00

            E-mail: contact@apd-gba.be