Architecten dreigen slachtoffer te worden van hervorming fiscaal regime auteursrechten

Brussel, 29 november 2022 - Deze week bespreekt de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting het ontwerp van programmawet waarin onder meer een grondige hervorming van het fiscale stelstel dat van toepassing is op de auteursrechten is opgenomen. De architecten dreigen, naast heel wat andere beroepscategorieën, het slachtoffer te worden van deze hervorming. De Nationale Raad van de Orde van Architecten onderneemt dan ook actie om de rechten van de architect in het kader van deze hervorming maximaal te vrijwaren.

De Nationale Raad van de Orde van Architecten heeft daarom samen met de NAV, ARIB en Unizo een brief overgemaakt aan de leden van de Commissie voor de Financiën en de Begroting van het federale parlement om haar bekommernissen kenbaar te maken.

Het beroep van architect is in essentie een creatief en/of artistiek beroep. De uitoefening van dit beroep voldoet dan ook volledig aan de voorwaarden die destijds aan de grondslag lagen van de invoering van een fiscaal gunstregime voor de auteursrechten. Het in vraag stellen van het recht op auteursrechten in hoofde van de architecten betekent een totale miskenning van deze kenmerken die eigen zijn aan het beroep. De opheffing van dit fiscale gunstregime voor architecten brengt bovendien hun economische levensvatbaarheid in het gedrang.

We kunnen dan ook alleen maar vaststellen dat het beroep van architect door de overheid stiefmoederlijk wordt behandeld: nadat zij reeds geruime tijd het mikpunt vormen van fiscale controles, waar bij de originaliteit van hun werken systematisch wordt gecontesteerd, dreigen zij nu helemaal uitgesloten te worden van het fiscale gunstregime dat van toepassing is op de auteursrechten. Deze evolutie is om evidente redenen onaanvaardbaar.

De Nationale Raad van de Orde van Architecten heeft de brief ook overgemaakt aan vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval met de vraag voor een dringend onderhoud over deze aangelegenheid.

Zal de minister ingaan op de vraag vanwege de architecten? Zal deze fiscale hervorming nog voor het jaareinde worden goedgekeurd door het federaal parlement? Wij volgen deze evoluties op de voet.