Missie & visie

Hieronder vindt u de missie en visie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. De Vlaamse Raad is de Nederlandstalige taalafdeling van de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

Missie

De Orde van Architecten stelt de deontologische regels op voor het beroep van architect en waakt erover dat architecten deze naleven. De Orde van Architecten is immers de publiekrechtelijke instantie bij wie alle architecten die het beroep van architect in België uitoefenen, verplicht ingeschreven moeten zijn. Ze houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het beroep. De Orde van Architecten doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect (art. 2 Wet 26 juni 1963).

De Orde van Architecten houdt de tabel van de architecten bij en de lijst van de stagiairs die het beroep van architect mogen uitoefenen. De Orde maakt het stagereglement op en waakt over de kwaliteit de stages. Ze houdt onder meer ook het register van dienstverrichters bij voor onderdanen van Europese lidstaten die in België tijdelijk en incidenteel het beroep van architect uitoefenen en controleert eveneens of niet-Belgische onderdanen aan de voorwaarden voldoen om in België opgenomen te worden op de lijst van stagiairs. Daarnaast adviseert de Orde over aanvragen van niet-Europese architecten om toelating te krijgen voor de uitoefening van het beroep van architect in België.

De Orde van Architecten heeft tevens tot opdracht aan de openbare overheden alle voorstellen te doen over wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep van architect, alsook advies uit te brengen over alle materies waar architecten bij de uitoefening van hun beroep mee in aanraking komen, voor zover dit valt binnen haar bevoegdheid (met betrekking tot de deontologie).

Visie

Architectuur is een krachtige maatschappelijke motor. Architectuur gaat over ontwerpen, bouwen, wonen en beleid, maar is ook een wetenschappelijke discipline. De Vlaamse Raad wil haar rol en identiteit van deze ‘discipline’ in al haar facetten actualiseren. Aan de maatschappelijke evoluties, aan voortdurend wijzigende regelgevingen, aan de internationalisering van het beroepenveld, aan Europese doelstellingen, aan de evoluties binnen het onderwijs, etc.

Onze doelstellingen moeten er toe bijdragen dat de Vlaamse Raad een relevant en actueel instituut wordt.

De Orde van Architecten heeft immers een deontologische, informatieve en representatieve opdracht en wil deze daarom op een eigentijdse wijze invullen. Daarnaast wil ze het wettelijk en deontologisch kader hervormen zodat architecten de uitdagingen kunnen aangaan die het architectenberoep vandaag en morgen met zich meebrengen.

Deontologisch: afstemmen op eigentijdse evoluties

De controle op de naleving van de deontologische regels heeft onder andere tot doel erover te waken dat architecten in volle onafhankelijkheid hun opdracht kunnen uitvoeren met respect voor de belangen van de opdrachtgever, de eindgebruiker en de samenleving. De Orde houdt ook toezicht op de naleving van de deontologische regels in de relaties tussen architecten onderling.

De Orde oefent haar deontologische taak uit met respect voor de algemene rechtsbeginselen. Zij kiest in eerste instantie voor de oplossing van het bemiddelend optreden en zal pas in laatste instantie sanctionerend berechten. De Orde van Architecten zal de tuchtrechtspraak afstemmen op de eigentijdse evoluties van het tuchtrecht. Het beslechten van geschillen tussen architect, opdrachtgever en aannemer, andere dan tuchtrechtelijke geschillen, behoort tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.

Informatief: objectief aanspreekpunt

De Orde van Architecten stelt zich als objectief aanspreekpunt tot doel het publiek, de overheid en de architecten te informeren over (de uitoefening van) het beroep van architect en het belang van de samenwerking met een architect.

Representatief: betrokken beleidspartner

De Orde van Architecten wil de haar bij wet voorziene rol als gesprekspartner van de wetgevende en de uitvoerende macht intensifiëren door meer en van bij het begin betrokken te zijn bij het tot stand komen van nieuwe regelgeving. Daarom hecht ze veel waarde aan het onderhouden en verder uitbouwen van haar netwerk door regelmatig in overleg te treden met onder meer beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van de bouwsector, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties.

Strategie

Op 26 juni 2023 bestaat de Orde van Architecten 60 jaar. De wet van 20 februari 1939 is op dat moment meer dan 84 jaar oud. Niet alleen de invulling van de architect-bouwmeester, zoals destijds bedoeld, maar ook de positie van de architect in de maatschappij, de aard van de opdrachten, het opdrachtgeverschap en de maatschappelijke noden en verwachtingen hebben sinds 1939 een hele (r)evolutie doorgemaakt.

Efficiënte werkingsstructuren en gebalanceerd overleg met de verschillende stakeholders zoals die in de missie zijn aangegeven vormen de tools voor de verdere vernieuwing binnen de Orde.

De Orde van Architecten heeft daarom de ambitie om:

  • de werking van de Orde te optimaliseren, o.a. door het aantrekken en opleiden van geschikte mandatarissen en door de deontologie aan te passen aan de tijdsgeest en huidige beroepspraktijk;
  • de architectenwet 20 februari 1939 en de vervolgwetten van 1963 te moderniseren;
  • het beroep van architect op te waarderen, met een gepaste verloning in lijn met de toebedeelde taken en de toenemende (opgelegde) verantwoordelijkheden;
  • de organisatie en de opvolging van de stage blijvend te hervormen, het sociale statuut van de stagiair op te waarderen en te voorzien in een permanente vorming voor, tijdens en na de stageperiode;
  • het debat omtrent de algemene onverenigbaarheden aan te gaan;
  • de discrepantie bespreekbaar te maken tussen de huidige architectuuropleidingen en de benodigde minimale vaardigheden voor een hedendaagse architect al dan niet gekoppeld aan een hervorming van de organisatie van de stage.

Tactiek

  • De Vlaamse Raad moet blijvend kijken naar haar eigen werking. Overleg rond belangrijke thema’s kan alleen vanuit daartoe aangepaste structuren die worden gedragen en aangestuurd door goed uitgebouwde diensten. De dienst beleid waaronder ook communicatie, marketing en management vallen, de juridische dienst en de dienst administratie & IT zijn vandaag reeds goed uitgebouwde entiteiten. Voor de hervorming van het stagebeleid zal een structuur worden uitgewerkt. Ook van een studiedienst voor analyses, datamanagement enz. zal werk worden gemaakt.
  • Evenwichtig samengestelde werkgroepen zullen de komende jaren werken rond de aangehaalde thema’s. De raad brengt die thema’s aan en steunt daarbij op de inbreng van de provinciale raden. Een aantal onderwerpen kan niet zonder samenspraak met de Frans- en Duitstalige taalafdeling van de Nationale Raad.
  • Overleg met stakeholders zal worden uitgebouwd a.d.h.v. een hernieuwde en structurele samenwerking met de opleidingen architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning en landschap rond curricula, competenties, diploma-erkenning, stage, internationalisering en permanente vorming. Ook de heropstart van een regelmatig overlegorgaan met de onderwijsinstellingen, de beroepsverenigingen en de Orde (OBO) moet deze dialoog bevorderen.
  • Met de organisatie van conferenties tenslotte wil de Vlaamse Raad niet alleen belangrijke thema’s doorgronden maar ook haar wettelijke rol als gesprekspartner van de wetgevende en de uitvoerende macht intensifiëren en het belang van de samenwerking met een architect blijvend onderstrepen.

Laatste aanpassing: .