Advies- en bijstandsplicht

Wat houdt de plicht van een architect om advies en bijstand te verlenen aan een opdrachtgever juist in?

De architect heeft de plicht om advies en bijstand te verlenen aan de opdrachtgever. De draagwijdte van de advies-en bijstandsverplichting van de architect hangt af van de eigen kennis en competenties waarover de opdrachtgever beschikt met betrekking tot de oprichting van het bouwwerk waarvoor hij een beroep doet op een architect.

Technische en architecturale bijstand

De bijstand van de opdrachtgever bij de zuiver technische en architecturale aspecten van het bouwproject, behoort tot de kern van de advies- en bijstandsverplichting van de architect. Dit onderdeel van de advies- en bijstandsverplichting sluit immers rechtstreeks aan bij de verplichte bouwbijstand bij het opstellen van de plannen en behoort aldus tot het monopolie van de architect.

Wettelijke en reglementaire bepalingen 

De architect is op de hoogte van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de constructie en inrichting van het gebouw. 

De architect heeft de reglementaire plicht tot bijstand bij de keuze van de aannemer. 

Hij kan u helpen bij het opvragen en vergelijken van offertes, daarbij rekening houdend met de vakbekwaamheid en referenties van de uitvoerders  en uw financiële slagkracht.

Technische oplossingen en uitvoeringsmethodes 

Hij moet de opdrachtgever ook raad geven over de mogelijke technische oplossingen en uitvoeringsmethodes die kunnen worden toegepast. Druist een door de opdrachtgever of aannemer voorgestelde uitvoeringsmethode in tegen de regels van de kunst, dan moet de architect hierop wijzen.

Keuze van materialen

De architect moet de opdrachtgever ook bijstaan bij de keuze van de materialen. Omwille van zijn professionele vakkennis wordt de architect geacht in zijn bestek (lastenboek) materialen voor te schrijven die aangepast zijn aan het gebruik waarvoor zij worden bestemd. Op de architect rust in dit verband niet alleen een mededelingsplicht, maar ook een waarschuwingsplicht. Wanneer het gebruik van een bepaald materiaal een bezwaar oplevert, dient de architect de opdrachtgever hiervan te verwittigen.

Budgettaire bijstand

Het Reglement van beroepsplichten verplicht de architect om de opdrachtgever budgettaire bijstand te verlenen. Deze verplichting houdt in dat de architect zich in de fase van het voorontwerp informeert over de financiële mogelijkheden van zijn opdrachtgever en de financiële haalbaarheid van het bouwproject. Tijdens deze fase is het aangewezen dat de architect ook een eerste benaderende raming van de kostprijs van de werken maakt. Ten slotte moet de architect het voorontwerp zodanig maken dat het binnen de grenzen blijft van het initieel, voorlopig geraamde bedrag.

Bijstand bij de oplevering

Het Reglement van beroepsplichten verplicht de architect om de opdrachtgever bijstand te verlenen bij de voorlopige en definitieve oplevering met de aannemer(s). 

Juridische bijstand

Wat betreft juridisch advies kan van de architect enkel worden verwacht dat hij de opdrachtgever adviseert aangaande zaken die behoren tot zijn beroepskennis.

Laatste aanpassing: .