Bijdrage aan de Orde van Architecten

Welke bijdrage betaal ik jaarlijks aan de Orde van Architecten?

Bijdrage 2024

Categorieën 

Architect :  € 495

De architect-natuurlijke persoon die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Architect-stagiair : € 110

Architect-natuurlijke persoon die ingeschreven is op één van de lijsten van stagiairs van de Orde.

Architect - rechtspersoon : € 110

De architect-rechtspersoon die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde.

Betaling van de bijdrage

Conform artikel 49 §2 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van architecten int de Orde jaarlijks van haar leden de door de Nationale Raad vastgestelde bijdragen. De architect dient zijn bijdrage te betalen binnen de 30 kalenderdagen na het verzoek tot betaling (Cfr. Art. 85 van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad).

Bepaling van de bijdragecategorie

Het bedrag van de bijdrage voor het kalenderjaar 2024 wordt door de Orde berekend op basis van de gegevens zoals die haar op 1 januari 2024 bekend waren. De bijdragenota die u ontvangt, is definitief, behoudens de mogelijkheid tot het bekomen van een vrijstelling.

Gestructureerde mededeling

Het is belangrijk om bij de betaling van de bijdrage de juiste gestructureerde mededeling, die uniek is voor elke bijdragenota, te vermelden. De gestructureerde mededeling op de eventuele bijdrage van uw rechtspersoon is niet gelijk aan die van de natuurlijke persoon. Gelieve die telkens correct in te vullen. Dit vermijdt onnodige herinneringen, aanmaningen, invorderingen, enz. 

Regels voor de berekening van de bijdrage

Bij inschrijving wordt de bijdrage bepaald a rato van het aantal volledige maanden dat de architect in het kalenderjaar 2024 zal zijn ingeschreven. De maand waarin wordt ingeschreven op één van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs, dient niet te worden betaald. De bijdrage op jaarbasis wordt gedeeld door 12 (het totaal aantal maanden per jaar) en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal bijdrageplichtige maanden.

Ook bij weglating van de tabel van de Orde of de lijst van stagiairs geldt de pro rata regeling. In tegenstelling tot de inschrijving dient de maand van de weglating wel nog te worden betaald.

Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Raad

Art. 85 : bijdragen

§ 1. De bijdragen worden door de afdelingen van de Nationale Raad ontvangen voor rekening van de Orde van architecten. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de Nationale Raad, die dit verhoudingsgewijs verschillend kan bepalen naar de datum van inschrijving op het tableau of op de lijst van stagiairs gedurende het lopende jaar. De bijdragen zijn eisbaar vanaf 1 januari van ieder jaar, en voor de leden die toetreden gedurende het jaar, vanaf de datum waarop zij worden ingeschreven op het tableau of op de lijst van stagiairs.

§ 2 De bijdragen moeten binnen dertig dagen na het verzoek om betaling vereffend worden. Niettegenstaande de mogelijkheid tot tuchtrechtelijke vervolgingen, zullen stappen worden ondernomen ten opzichte van de in gebreke gebleven architect, behoudens andersluidende gemotiveerde beslissing, om het bedrag in der minne te innen en daaropvolgend zullen gerechtelijke vervolgingen ondernomen worden.

§ 3. Elke bijdrage die aan de Orde is betaald, komt haar definitief toe, en haar teruggave kan noch in haar geheel, noch ten dele teruggevorderd worden, behoudens afwijkingen toegestaan door de Nationale Raad op voorstel van de betrokken raad van de Orde.

Betalingsfaciliteiten en vrijstellingen

De aanvragen tot betalingsfaciliteiten en vrijstellingen worden ingediend bij de Vlaamse Raad op volgend emailadres: bijdragen@ordevanarchitecten.be.

Vrijstelling van de ledenbijdrage kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden verleend. De verzoeken dienen dan ook op gemotiveerde wijze te worden overgemaakt.

Betalingsmodaliteiten

Bij niet-betaling wordt een aanmaning verstuurd en wordt de bijdrage automatisch verhoogd met 30 euro voor de administratieve kosten. Alle kosten met betrekking tot de invordering van niet-betaalde bijdragen, worden ten laste gelegd van diegene die de bijdrage is verschuldigd.

Voor elke verdere informatie betreffende de inning van de bijdrage kunt u zich wenden tot bijdragen@ordevanarchitecten.be.

Vermelding op de tabel van architecten, lijst van stagiairs

Ingeval een architect niet in regel is met de bijdragen ten aanzien van de Orde van Architecten, dienen wij te verwijzen naar artikel 38 §9 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten. Dit artikel geeft aan de Orde de volgende taak: “het publiceren op haar internetsite van de lijst van de architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen”.

Fiscale behandeling van de bijdragen

Wanneer een werkgever of een vennootschap de jaarlijkse bijdragen die betaald worden aan de Orde van Architecten en die verschuldigd zijn door één van de werknemers of één van de bedrijfsleiders zelf ten laste neemt, dan zijn deze betaalde bijdragen in hoofde van de werkgever of de vennootschap aftrekbaar als beroepskosten en vormen zij een niet-belastbare vergoeding in hoofde van de werknemer of de bedrijfsleider. 

Zij worden door de fiscale administratie immers beschouwd als eigen kosten van de werkgever op voorwaarde dat wordt aangetoond dat deze vergoeding wel degelijk besteed werd aan het betalen van deze bijdragen.

De voorwaarden die de administratie hiertoe stelt, zijn immers vervuld:

  • het beroep is gereglementeerd;
  • het dragen van de beroepstitel is beschermd door de wet of door een koninklijk besluit;
  • het beroep is onder supervisie geplaatst van een Orde of een instituut gecreëerd door de wet of door een koninklijk besluit;
  • lid zijn van deze Orde of dit instituut is verplicht om het beroep te kunnen uitoefenen;
  • de betaling van de bijdrage is verplicht om lid te kunnen zijn van de Orde of het instituut.

Om van deze maatregel te kunnen genieten, zowel inzake beroepskosten als inzake eigen kosten van de werkgever, is wel vereist dat de activiteit waarvoor de bijdrage verplicht is, effectief wordt uitgeoefend.

De fiscale administratie nam deze maatregel, die is opgenomen in een administratieve circulaire, bij wijze van administratieve tolerantie en vanuit de bekommernis van vereenvoudiging.

Begroting 2023

Zoals ieder jaar wordt de begroting voor de werking van de Orde van Architecten door de Nationale Raad opgesteld en goedgekeurd. Deze begroting werd samen met de vastgelegde bijdragen voorgelegd aan de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, de heer David Clarinval, die de begroting zonder opmerkingen goedkeurde.

Hieronder vindt u een overzicht van de begroting 2023 opgesplitst per uitgavepost.

Begroting 2023
Orde van Architecten begrotingstabel
Begroting Orde van Architecten uitgaven 2023 Bedrag in euro 
huisvesting 761.000
Benodigdheden 289.493
ICT 305.371
verzekeringen 52.089
vergaderkosten 1.200.753
honoraria 351.200
communicatie & marketing 480.202
personeelskosten 4.102.151
investeringen 314.500
belastingen, auteursrechten, lidgelden 228.674

Laatste aanpassing: .