Inschrijven op de tabel

Hoe verloopt de inschrijving op tabel als natuurlijke persoon of als rechtspersoon? Welke formulieren en documenten heb ik nodig?

Inschrijven als natuurlijke persoon

U kunt opgenomen worden op de tabel van de Orde van Architecten wanneer:

  • U uw stage hebt afgerond en in het bezit bent van een stagegetuigschrift.
  • U een buitenlands diploma hebt met bijhorend certificaat dat een rechtstreekse (zonder doorlopen van stage) opname op de tabel toelaat. In geval van twijfel, contacteer uw provinciale raad om na te gaan of uw diploma in aanmerking komt.

Voor de aanvraag tot opname op de tabel dient u twee formulieren ingevuld te bezorgen aan de provinciale raad van de provincie waar u uw hoofdactiviteiten zal uitoefenen, het aanvraagformulier natuurlijke persoon en het gegevensformulier.

Raadpleeg de contactgevens van alle provinciale raden.

Na ontvangst van deze documenten (in pdf-formaat) zal de provinciale raad uw aanvraag behandelen op hun eerstvolgende raadszitting.

Vanaf de datum van uw opname op de tabel bent u bijdrageplichting. Lees meer over de bijdrage aan de Orde van Architecten.

Inschrijven als architect-rechtspersoon

Wanneer u het beroep wenst uit te oefenen in naam en voor rekening van een vennootschap dient u de architect-rechtspersoon te laten opnemen op een tabel.

Indienen ontwerp van statuten 

U dient uw ontwerp van statuten in bij de provinciale raad van de Orde van Architecten waar uw maatschappelijke zetel zal gevestigd worden. 

Raadpleeg de contactgevens van alle provinciale raden.

Naast de ontwerpstatuten dient u een aanvraagformulier te bezorgen. Zo is het voor ons duidelijk dat het de bedoeling is om de vennootschap te laten opnemen op de tabel. In deze fase van de aanvraag is het nog niet verplicht om het ondernemingsnummer en de verzekeringsgegevens aan te vullen in het formulier.

Modelstatuten

De statuten van een architect-rechtspersoon dienen te voldoen aan de wet van 20 februari 1939. De modelstatuten kunnen gehanteerd worden als leidraad bij de opmaak van de statuten.

Toetsing door de juridische dienst

De juridische dienst van de Vlaamse Raad toetst het ontwerp van de statuten aan de wettelijke en deontologische regels.

  • Bij positief advies wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad. 
  • Bij negatief advies worden de opmerkingen overgemaakt aan de indiener van de ontwerpstatuten en dient er een aangepast ontwerp te worden bezorgd aan de provinciale raad. 

Goedkeuring door de bevoegde provinciale raad

Wanneer de ontwerpstatuten voldoen aan de wettelijke en deontologische regels, zullen de statuten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provinciale raad in hun eerstvolgende raadszitting.

Opgelet: pas na goedkeuring door de provinciale raad kan er tot oprichting van de vennootschap worden overgegaan.

Opname van de architect-rechtspersoon op de tabel

Na de goedkeuring dienen volgende documenten overgemaakt te worden aan de provinciale raad per e-mail: 

  • kopie van de definitieve ondertekende statuten dan wel van de definitieve en door de notaris ondertekende statuten;
  • uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met de publicatie van de statuten;
  • kopie van bewijs van inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • kopie van het uittreksel uit het aandelenregister;
  • kopie van briefhoofd;
  • verzekeringsattest (indien reeds voorhanden).

De provinciale raad zal de opname op tabel van de architect-rechtspersoon behandelen op de eerstvolgende raadszitting na ontvangst van deze documenten.

Na de opname op tabel is de vennootschap bijdrageplichtig. U dient dus een bijdrage te betalen voor uw natuurlijke persoon en uw architect-rechtspersoon. Lees meer over de bijdrage aan de Orde van Architecten.

Laatste aanpassing: .