Verzekeringsplicht

Waarvoor moet ik verzekerd zijn?

Beroepsaansprakelijkheid met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid 

Elke natuurlijke persoon alsook elke rechtspersoon die gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten is deontologisch verplicht om voor de uitoefening van zijn beroep een verzekering af te sluiten die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid.

Deze verzekering(en) waarborgen niet alleen de aan de architect voorbehouden taken. Alle taken die de architect beroepshalve stelt, worden door een verzekering gedekt. Zowel de architect-natuurlijke persoon als de architect-rechtspersoon kunnen deontologisch, burgerrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerd worden bij niet-verzekering.  

Meer informatie over de verplichte verzekeringen voor spelers in de bouwsector vindt u op de website van de FOD Economie.

Wet verzekeringsplicht tienjarige aansprakelijkheid 

De wet van 31 mei 2017 legt de aannemers, de architecten en de andere dienstverleners in de bouwsector, in geval van woningbouw, de verplichting op om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De tienjarige aansprakelijkheid kan worden ingeroepen voor fouten of gebreken die de stevigheid, stabiliteit of waterdichtheid in gevaar brengen en die te wijten zijn aan fouten van aannemers en andere dienstverleners (architecten, studiebureaus, …) tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Wet verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid

De wet van 9 mei 2019 verplicht alle beoefenaars van intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, land meters - experten, studiebureaus, projectmanagers, …) hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Deontologische verzekeringsplicht

Bovenop de hierboven vermelde wettelijke verzekeringsplicht is de architect vanuit het Reglement van beroepsplichten (vastgesteld door de Nationale Raad van de Orde van Architecten en goedgekeurd bij koninklijk besluit) ook verplicht om zijn tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor bouwwerken die niet onder de wettelijk verplichte verzekering inzake woningbouw vallen. 
 

Tariferingsbureau

Kunt u geen verzekeraar vinden? Dan kunt u een aanvraag tot verzekering indienen bij het Tariferingsbureau Bouw, na bewijs van weigering van dekking door drie verzekeraars.

Het Tariferingsbureau Bouw kan:

  • Ofwel een premie vaststellen, rekening houdend met het risico dat de verzekeringnemer vertoont en de dekkingsvoorwaarden. Er kunnen ook voorwaarden worden opgelegd ter beperking van het risico dat de verzekeringnemer vertoont.
  • Ofwel gemotiveerd weigeren om verzekeringsdekking te verlenen.

Aanvragen voor de polis beroepsaansprakelijkheid en/of de polis tienjarige aansprakelijkheid kunnen worden ingediend via de website van het Tariferingsbureau, door op “TB Bouw” te klikken.

Raadpleeg het Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas.

Laatste aanpassing: .