Alle Europese gebouwen moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn

Appartementen
Shutterstock

Het Europees Parlement keurde afgelopen dinsdag de herziening van de EU-Richtlijn Energieprestatie van gebouwen goed. De richtlijn zet de Europese klimaatambities uit de Green deal om in concrete regelgeving.

De bestaande richtlijn energie­prestatie van gebouwen, die voor het laatst werd herzien in 2018, legt minimum­eisen vast voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die worden gerenoveerd. Ze voorziet in een methode voor de berekening van de geïntegreerde energie­prestatie van gebouwen en voert een energie­prestatie­certificering voor gebouwen in.  

De voorgestelde herziening stelt dat vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrij moeten zijn. De lidstaten moeten maatregelen nemen om het gemiddelde primaire energieverbruik van woningen te laten zakken met 16% tegen 2030 en tegen 2035 met 20 tot 22%. Hierbij moet de aandacht eerst gaan naar de thans minst energiezuinige woongebouwen. Ook niet-woongebouwen moeten energie-efficiënter worden met streefcijfers van 16% in 2030 en 26% in 2035. Onroerend erfgoed geniet van uitzonderingsregels. 

Om die doelstellingen te bereiken moet de energievoorziening van gebouwen verder worden verduurzaamd. Tegen 2040 moeten fossiele brandstoffen voor koeling en verwarming eruit. Subsidies voor verwarmingsketels op fossiele brandstoffen worden verboden vanaf volgend jaar, maar blijven mogelijk voor hybride systemen zoals hybride warmtepompen in combinatie met een gasketel. 

Gebouwen zijn in de EU goed voor voor 40% van het energieverbruik en 36% van de directe en indirecte energie-gerelateerde broeikas­gas­emissies. De nieuwe richtlijn is een hefboom om het in oktober 2020 gepubliceerde “renovatiegolf”-initiatief uit te voeren.  

De nieuwe richtlijn wordt na deze goedkeuring in het Europees Parlement voorgelegd aan de Raad, die tegen de zomer definitief het licht op groen zal zetten. Nadien krijgen de lidstaten 18 maanden om de richtlijn om te zetten in wetgeving. 

 Meer info op europarl.europa.eu