Deontologische regels over insolventie toegevoegd aan het Reglement van beroepsplichten

De deontologische regels toepasselijk op architecten die het voorwerp uitmaken van een insolventieprocedure (zoals een faillissement) en op architecten die optreden als insolventiefunctionaris zijn vanaf heden integraal opgenomen in het Reglement van beroepsplichten van 27 mei 2022 dat bij koninklijk besluit (KB) van 16 november 2022 werd goedgekeurd.

De toevoeging van de artikelen 45 tot en met 53 aan het Reglement van beroepsplichten heeft de opheffing van de aanbeveling van de Nationale Raad van 27 mei 2022 inzake insolventie tot gevolg.

Daarnaast is artikel 18 van het Reglement van beroepsplichten geherformuleerd om beter aan te sluiten bij de bedoeling van deze bepaling, namelijk het in het leven roepen van een deontologische discretieplicht voor elke architect die zijn beroep uitoefent, ook als hij optreedt als insolventiefunctionaris: “Een architect mag bij de uitoefening van zijn beroep geen informatie vrijgeven aan anderen dan aan diegenen die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen.”

Het Reglement van beroepsplichten van 27 mei 2022 dat bindende kracht heeft, kunt u hier raadplegen. De vorige versie van 30 april 2021 is opgeheven.

Meer weten:

Artikelsgewijze toelichting deontologie insolventie

FAQ architect en insolventie