Doorlooptijden raadpleegbaar op Omgevingsloket Rapportering

Op de website Omgevingsloket Rapportering van het Departement Omgeving kunt u nagaan wat de gemiddelde doorlooptijden zijn in uw gemeente.

De wetgeving voorziet een termijn waarbinnen een beslissing moet genomen worden over een aanvraag of meegedeeld moet worden aan de indiener dat de melding niet rechtsgeldig is. De doorlooptijd verschilt naargelang de aard van de aanvraag en de stappen die doorlopen worden in de procedure (werd al dan niet een openbaar onderzoek georganiseerd bvb). Die doorlooptijd waarover gerapporteerd wordt, wordt gerekend vanaf het indienen van het project (of het beroep) tot de beslissing.

Sinds 2018 moeten omgevingsvergunningen via het Omgevingsloket volledig digitaal ingediend worden. 

De gemeenten nemen over 95% van de aanvragen een beslissing. Het merendeel van de aanvragen zijn immers voor woningen, waarvoor gemeenten bevoegd zijn. De Vlaamse overheid beslist over 1 procent van de aanvragen, de provincie over 4 procent.

Gemiddeld wordt na ca. 88 dagen een beslissing genomen in eerste aanleg. De doorlooptijd verschilt naargelang van de overheid die bevoegd is (en van de mate van complexiteit van de aanvraag). Gemeenten beslissen gemiddeld na ca. 79 dagen. Ze hebben meer aanvragen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is, waardoor de procedures sneller kunnen. De provincies en het Vlaams Gewest beslissen gemiddeld na ca. 132 dagen, gezien de dossiers veelal complexer zijn en een openbaar onderzoek vereisen.

Ga naar de omgevingsloketrapportering van het Departement Omgeving.