Nieuw Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd door Vlaamse Regering

© Shutterstock

Een van de laatste beleidsdaden van de Vlaamse Regering net voor het einde van de legislatuur was de goedkeuring van het Verzameldecreet omgeving. Het decreet wil enerzijds een aantal overbodige regels schrappen en meer helderheid en duidelijkheid in de regelgeving creëren. Anderzijds bevat het een aantal substantiële wijzigingen in het omgevingsrecht en het vergunningenbeleid. 

Hieronder vindt u kort de belangrijkste wijzigingen:

  • Er wordt het beginsel van planologische compensatieplicht bij ruimtelijke uitvoeringsplannen ingevoerd. Als een plannende overheid ruimte wil maken voor nieuwe “harde” bestemmingen (wonen, bedrijvigheid, recreatie..) , zal die oppervlakte minimaal moeten worden gecompenseerd door nieuwe “zachte” bestemmingen zoals bos-, natuur- of landbouwgebied. 
  • Zonevreemde functiewijzigingen kunnen voortaan bij reeds gerealiseerde functiewijzigingen worden geregulariseerd.  De functionele inpasbaarheid van de nieuwe functie en de impact op de omgeving blijven maatgevend. Een lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen bepaalt wat mogelijk is. De Vlaamse Regering wil met deze gedeeltelijke versoepeling  de hergebruik van bestaand patrimonium stimuleren. 
  • Er wordt een halt toegeroepen aan de wildgroei van nieuwe meldings- over vergunningsplichten in lokale stedenbouwkundige verordeningen. Een nieuw systeem van lokale vergunningsplicht wil duidelijkheid en uniformiteit combineren met lokale autonomie en maatwerk. Er zal een limitatieve lijst worden opgemaakt van handelingen waarvoor gemeenten een vergunningsplicht kunnen invoeren. Vrijgestelde handelingen zullen voortaan betrekking hebben op occasionele of zeer frequent voorkomende handelingen met beperkte impact. Meldingen worden georiënteerd naar die tijdelijke handelingen waarvoor een melding gewenst is. Het is aan de volgende Vlaamse Regering om de limitatieve lijst op te maken, en het Vrijstellingenbesluit en Meldingsbesluit aan te passen.
  • De afwerkingsregel word aangepast. In gebieden waar geen woningbouw is toegelaten mag in de meeste gevallen voortaan niet meer tegen de “wachtgevel” van bestaande woningen worden gebouwd. 
  • De methode van volumeberekening bij bouw of uitbreiding van de bedrijfswoning wordt verduidelijkt.
  • De vergunningverlenende overheid zal slechts toepassing kunnen maken van de afwijkingen in het ruimtelijk vergunningenbeleid als de vergunningsaanvrager dit uitdrukkelijk motiveert in zijn aanvraagdossier.
  • Het begrip “publiciteitsinrichting” wordt verduidelijkt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
  • De uitbreiding van het digitale platform waarmee ruimtelijke plannen en verordeningen worden uitgewisseld. Lokale overheden kunnen voortaan in het kader van een definitieve vaststelling provinciale en gemeentelijke RUP’s digitaal overmaken aan het departement Omgeving en desgevallend de deputatie. 

Naast deze inhoudelijke wijzigingen zijn er nog een reeks meer technische aanpassingen. Meer gedetailleerde informatie over het verzameldecreet Omgeving vindt u op omgeving.vlaanderen.be en vlaamsparlement.be.

De definitieve tekst werd goedgekeurd op de laatste plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De bekrachtiging op 17 mei van de tekst door de Vlaamse Regering betekent het eindpunt van een wetgevend proces van meer dan twee jaar.

Bron: Orde van Architecten