Omgevingsvergunningsprocedure wordt modulair. Bestemmingswijziging en omgevingsvergunningsaanvraag worden gebundeld in één procedure

Beeld stad Antwerpen
© Shutterstock

De legislatuur 2019-2024 van het Vlaams Parlement is afgesloten, het parlementair werk zit erop. Met de verkiezingen van juni op komst, keurde de laatste plenaire vergadering op 9 mei op de valreep nog een decreet goed dat een modulaire omgevingsvergunningsprocedure invoert en ook een ‘omgevingsbesluit’ mogelijk maakt. 

Met de eindmeet in zicht zette de Vlaamse regering het ontwerp van decreet pas op 7 mei op de agenda. Het ontwerp bevat twee delen: enerzijds de invoering van de modulaire omgevingsprocedure en anderzijds het omgevingsbesluit.

De modulaire omgevingsvergunning

De modulaire omgevingsprocedure komt er na de evaluatie van het decreet van 15 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Ze moet meer oplossingsgericht werken mogelijk maken en onnodige weigeringen vermijden. De modulaire omgevingsvergunning voert één reguliere basisprocedure in eerste administratieve aanleg en in administratief beroep in. De tweedeling tussen de gewone en de vereenvoudigde procedure én het onderscheid tussen de procedures in eerste administratieve aanleg en in administratief beroep komen te vervallen. In de basisprocedure worden een aantal bestaande aanvragen en verzoeken geïntegreerd. De memorie van toelichting van het ontwerp van decreet vermeldt:

  1. de indiening van een aanvraag of een administratief beroep;
  2. een ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek;
  3. advisering;
  4. een openbaar onderzoek;
  5. de toepassing van een of meer administratieve lussen;
  6. de toepassing van een of meer wijzigingslussen;
  7. het onderzoek van en de beslissing over de aanvraag
  8. de bekendmaking van de beslissing over de aanvraag.

De termijn van de modulaire procedure is 60 dagen en is verlengbaar in functie van de extra modules. De Vlaamse regering wil bij monde van minister van Omgeving Demir (N-VA) meer duidelijkheid en flexibiliteit in de vergunningsprocedure brengen, en vooral de doorlooptijd versnellen:  van vijf verschillende beslissingstermijnen tussen 180 en 60 dagen naar vaste basistermijnen van 60 dagen. Van vijf verschillende procedures naar één basisprocedure. Én meer flexibiliteit om te voorkomen dat men van nul moet herbeginnen.

Het omgevingsbesluit

Dit is een nieuw instrument om (1) ruimtelijke impulsprojecten, (2) werken van algemeen belang en (3) werken inzake bedrijvigheid versneld te realiseren. Het besluit bundelt de wijziging van de bestemming en de aanvraag voor een omgevingsvergunning in één procedure. 

Een omgevingsbesluit beslist over een aanvraag van omgevingsvergunning op grond van een aanvraag tot wijziging van een huidig BPA of RUP. De bestaande procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt in dat geval uitgebreid met de belangrijkste aspecten van een RUP-procedure. Er moet dus géén volledig nieuwe procedure gelanceerd worden om de bestemming van het projectgebied te wijzigen wat tijdswinst moet opleveren, van minimaal 2 jaar voorheen naar 180 dagen in de toekomst.  Het Omgevingsbesluit wordt na twee jaar geëvalueerd. Bij een gunstige evaluatie vervangt die dan de bestaande procedures.

Lees de volledige tekst van het decreet