Verkiezingen 26 mei: architectenorganisaties doen gemeenschappelijke oproep voor Baukultur

Naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 26 mei doen verschillende Belgische architectenorganisaties, waaronder ook de Orde van Architecten, een gemeenschappelijke oproep naar de verkiezingskandidaten om actief bij te dragen aan Baukultur.

 • Stijgende levenskwaliteit dankzij toegenomen ruimtelijke, stedelijke en ecologische kwaliteit,
 • Groeiend globaal bewustzijn van onze verantwoordelijkheid in de rampen, menselijk of natuurlijk van oorsprong, die onze wereld teisteren,
 • Beter georganiseerde steden die de sociale, economische, culturele en functionele diversiteit bevorderen,
 • Intelligentere mobiliteit door betaalbaar openbaar ver voer en minder individueel autoverkeer,
 • Groeiende k ringloopeconomie gericht op het hergebruik van grondstoffen en energie,
 • Structurele inzet op een betere kennis en voorlichting over ruimte en milieu,
 • Bewuster denken op wereldschaal, uitgaand van lokale actie, nu en in de toekomst.
 • Ondersteun de Verklaring van Davos die reeds door heel wat overheden en beroepsorganisaties in de EU werd ondertekend en werk zo mee aan een nieuwe Europese ‘Baukultur’,
 • Draag actief bij aan het EU-werk plan voor cultuur 2019-2022,
 • Plaats de kwaliteit van onze gebouwen en publieke ruimte boven commerciële en individuele marktbelangen,
 • Bevorder de herbestemming van gebouwen door een  kwalitatief behoud van het gebouwde erfgoed ( Verklaring van Leeuwarden),
 • Introduceer ruimte en milieu in de leerplannen,
 • Promoot de verspreiding en de toepassing van de talrijke Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
 • Beschouw architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur als disciplines die het juiste evenwicht definiëren tussen culturele, sociale, economische, milieu- en technische aspecten, om zo het algemeen belang te dienen,
 • Stop de verdere inname van open ruimte ten gunste van gebouwen en infrastructuur,
 • Verhoog de dichtheid en compactheid van de gebouwde omgeving,
 • Garandeer het recht op betaalbare huisvesting voor iedereen.
 • Ruimtelijke ordening, mobiliteit en energie samengebracht in één enkele ministerportefeuille?
 • 6% in plaats van 21% btw voor hoogwaardige architectuur, stedenbouw en landschapsprojecten, rekening houdend met hun sociale meerwaarde?
 • Kwaliteitskamers als onafhankelijke adviesorganen tussen lokale, regionale, nationale en Europese beslissingsniveaus?
 • Zij creëren slimme bebouwde en onbebouwde omgevingen,
 • Vanuit een holistische visie bieden ze oplossingen aan de complexe uitdagingen en verwachtingen van de samenleving,
 • Vanuit hun expertise én met het nodige gezond verstand nemen ze hun verantwoordelijkheid op voor iedereen: de armen, de zwakkeren, net zo goed als degenen die het zich wél kunnen veroorloven.              

Eénduidige  regelgeving  helpt

 • Stel duidelijke stedenbouwkundige-, milieu- en administratieve voorschriften op,
 • Vereenvoudig de hiërarchie tussen lokale, regionale, nationale en Europese regelgeving,
 • Overleg met professionals bij het opstellen van normen en regels,
 • Monitor efficiënt en stelselmatig de effecten van deze normen en regels,
 • Harmoniseer de documenten en instrumenten,
 • Verbeter de regels voor overheidsopdrachten door niet enkel rekening te houden met de prijs maar door – vooral – de intrinsieke  kwaliteit van het project meer te laten doorwegen,
 • Denk niet alleen aan de energieprestatie van een gebouw, maar ook aan de verschillende gebruiksmogelijk heden doorheen de tijd (life cycle analysis) en circulair bouwen,
 • Stimuleer creatieve innovaties die gericht zijn op sociaal- en milieuverantwoorde doelstellingen,
 • Help innovatieve ontwerpers de beoogde doelstellingen te bereiken,
 • Mannelijke en vrouwelijke professionals moeten als evenwaardig worden beschouwd,
 • Ondersteun de toegang tot het beroep voor jonge afgestudeerde ontwerpers,
 • Organiseer wedstrijden tussen multidisciplinaire teams, goed doordacht en billijk vergoed,
 • Verbeter de programma- en ontwerpvoorwaarden voor zowel openbare als particuliere projecten, een toetssteen voor kwaliteit,
 • Respecteer de regels van de beroepsethiek , het verantwoordelijkheidsgevoel evenals de verplichting om informatie te verstrekken en ver wijs naar een indicatief ereloonstelsel,

Ondersteun ook de administraties

 • IJver voor de toepassing van gebruiksvriendelijke digitale uitwisselingsplatformen tussen burgers, beroepsbeoefenaren en overheden,
 • Verbeter de vaardigheden van het administratief personeel en de snelheid van het afleveren van vergunningen,
 • Optimaliseer de digitalisering van de administratieve procedures,
 • Verminder de k wetsbaarheid van de burgers door administratieve transparantie te garanderen en machtsmisbruik te voorkomen,
 • Ban de oneerlijke concurrentie tussen overheidsdiensten en verzelfstandigde overheidsdiensten en de particuliere sector,
 • Bevorder het kwaliteitscriterium boven financiële, juridische of administratieve criteria,
 • Installeer en ondersteun onafhankelijke structuren om aanbestedende diensten bij te staan.

CNOA - NROA – Conseil National Ordre des Architectes - Nationale Raad Orde van Architecten

 • Orde Van Architecten -   Vlaamse Raad
 • Cfg-OA –  Conseil Francophone et Germanophone des Architectes de Belgique

FAB – Fédération des Sociétés d’Architectes de Belgique

 • ARIB – Architects In Brussels
 • BVA – Beroepsvereniging voor Architecten
 • UWA – Union Wallonne des Architectes
 • AABW – Association des Architectes du Brabant Wallon
 • AMO – Architectenvereniging van Mechelen ARAC – Association Royal des Architectes de Charleroi
 • ARAHO – Association Royale des Architectes du Hainaut Occidental
 • ARALg – Association Royale des Architectes de Liège
 • ARAN – Association Royale des Architectes de Namur
 • KBKW – Koninklijke Bouwmeesterkring van West-Vlaanderen
 • SRAVE – Société des Architectes de Verviers et Environs

UPA-BUA – Union Professionnelle d’Architectes - Beroepsunie van Architecten

NAV – Netwerk Architecten Vlaanderen

G30 – Association d’architectes

AR-CO – Société Coopérative d’Assurance de la Construction - Coöperatieve verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in de bouwsector

UCLouvain – Faculté d’Architecture, d’Ingénierie architecturale et d’Urbanisme LOCI