Wijziging ‘wet Laruelle’ - Aanzienlijke versoepeling van de wettelijke voorwaarden voor rechtspersonen die het beroep van architect uitoefenen

© Shutterstock

Op donderdag 18 april heeft de Kamer een wetswijziging goedgekeurd van de zogenaamde ‘wet Laruelle’. Het betreft een belangrijke hervorming sinds zijn inwerkingtreding op 1 juli 2007 die kadert in een streven van onder meer de wetgever en de Orde van Architecten om beter aan te sluiten bij een multidisciplinaire realiteit. Hiermee wordt een belangrijke versoepeling doorgevoerd voor architecten die hun beroep wensen te organiseren in een zogenaamde ‘Laruelle-vennootschap’ of beter: architect-rechtspersoon.

Het is nu wachten op de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad en de daarop volgende inwerkingtreding. Architecten die vanaf deze inwerkingtreding een rechtspersoon oprichten waarmee ze het beroep van architect wensen uit te oefenen, vallen onder de toepassing van de nieuwe wet. Bestaande vennootschappen (d.i. opgericht voordat de nieuwe wet van kracht is) zullen eerst hun statuten moeten wijzigen om de gewenste versoepelingen door te voeren. 

Vergeet niet dat u steeds de goedkeuring van uw provinciale raad nodig hebt voor elke oprichting en statutenwijziging van uw architectenvennootschap. Hetzelfde geldt voor elke benoeming van een nieuwe bestuurder en bij elke toetreding van een nieuwe aandeelhouder.

We zetten enkele belangrijke nieuwigheden die een bijzondere relevantie hebben voor uw praktijk op een rij:

Rechtspersonen en niet-architecten mogen bestuurder zijn 

Het bestuur van een architect-rechtspersoon dient niet langer exclusief uit architecten natuurlijke personen te bestaan. Rechtspersonen en niet-architecten met uitzondering van aannemers van (bouw)werken kunnen bestuurder worden zolang de meerderheid van het bestuur maar uit architecten bestaat. Dit laat u enerzijds toe om professionals in uw bestuur te betrekken met andere expertisen en vaardigheden. Anderzijds kan uw managementvennootschap bestuurder worden. Is dit de enige bestuurder, dan dient ook uw managementvennootschap te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor architect-rechtspersonen.

Activiteiten niet langer beperkt tot de uitoefening van het beroep van architect 

Wat de raden van de Orde in de praktijk al toepassen, is nu ook neergeschreven in de wet. Het voorwerp van een architect-rechtspersoon dient dus niet beperkt te zijn tot de uitoefening van het beroep van architect. Alle activiteiten zijn mogelijk met uitzondering van de aanneming van openbare of private werken. 

Meerderheid van de aandelen en stemrechten in het bezit van architecten 

Het is niet langer vereist dat minimum 60% van de aandelen en de stemrechten in handen zijn van architecten. Voortaan volstaat het dat de meerderheid van de aandelen en de stemrechten in het bezit te zijn van architecten. 

Stagiairs kunnen alleen een architect-rechtspersoon oprichten 

 De eis die aan stagiairs werd gesteld om samen met hun stagemeester of een andere architect ingeschreven op een tabel een architect-rechtspersoon op te richten en samen het beroep uit te oefenen, is afgeschaft. Stagiairs kunnen voortaan alleen een architect-rechtspersoon oprichten en/of er bestuurder van zijn. 

Lees de tekst van het goedgekeurde wetsontwerp.