Structuur en organisatie

De Orde van Architecten heeft een Nationale Raad, tien provinciale raden, een Vlaamse Raad en een Conseil francophone et germanophone. Daarnaast zijn er ook twee raden van beroep. Elk heeft zijn aparte bevoegdheden en samenstelling.

Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde wettelijk kan vertegenwoordigen. Ze telt twintig leden en wordt samengesteld uit de afgevaardigden van de provinciale raden en de leden, door de Koning benoemd, die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.

Bevoegdheden

De Nationale Raad heeft tot opdracht:

 • de Orde vertegenwoordigen;
 • de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect vaststellen;
 • de uitwerking van het stagereglement;
 • waken over de toepassing van de deontologische regels en het stagereglement;
 • aan de openbare overheden alle voorstellen doen aangaande wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen in verband met het beroep en advies uitbrengen over alle kwesties inzake de uitoefening ervan;
 • vaststellen van de huishoudelijke reglementen van de raden van de Orde en van hun bureaus;
 • toezicht houden op de activiteit van de raden van de Orde en hun uitspraken verzamelen;
 • de aanvragen van de (buitenlandse) dienstverrichters op administratief gebied afhandelen;
 • alle maatregelen treffen die nodig zijn voor de realisatie van het doel van de Orde;
 • een lijst publiceren op de website van de Orde van Architecten ingeschreven op één van de tabellen van de Orde en de lijst van stagiairs, die in regel zijn met hun bijdrage en die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

Samenstelling 2024-2026

Maak kennis met de leden van de Nationale Raad

Provinciale raden

Zowel het Vlaamse als het Franstalige landsgedeelte telt vijf provinciale raden, meestal met zetel in de provinciehoofdstad. Elke provinciale raad heeft rechtsmacht over de leden van de Orde die in deze provincie de hoofdzetel van hun activiteit hebben gevestigd. 

Bevoegdheden

Inschrijving en machtiging

Elke raad van de Orde houdt een tabel en een lijst van stagiairs bij, waarop de leden van de Orde worden ingeschreven die de hoofdzetel van hun activiteit in zijn gebied gevestigd hebben.

Vaststelling van de erelonen

De raad van de Orde kan op gezamenlijk verzoek van partijen het bedrag van de erelonen vaststellen.
Hij geeft zijn advies over de wijze van vaststelling en over het bedrag van de erelonen: op verzoek van de hoven en rechtbanken; ambtshalve, bij ernstige tekortkoming aan de beroepsplichten; in geval van betwisting tussen personen die aan de rechtsmacht van de Orde zijn onderworpen.

Bescherming van het beroep

De raad van de Orde zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer. Hij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening en naar aanleiding van de uitoefening van het beroep. Hij klaagt bij de rechterlijke overheid elke inbreuk aan op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.

In tuchtzaken

De raad van de Orde doet uitspraak in tuchtzaken ten opzichte van al de leden die op de tabel van de Orde of op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven en ten opzichte van de vreemdelingen die toegelaten worden het beroep van architect bij gelegenheid in België uit te oefenen of ten opzichte van de dienstverleners. 

De tuchtstraffen voorzien door de wetgever zijn de waarschuwing, de afkeuring en de berisping, de schorsing en de schrapping. De drie eerste tuchtstraffen brengen geen verbod met zich om het beroep van architect uit te oefenen en worden na het verstrijken van een termijn van vijf jaar vanaf het ondergaan van de laatste sanctie uitgewist op voorwaarde dat de betrokkene in die tussentijd geen schorsing of andere sanctie heeft opgelopen. 

De tuchtstraf van schorsing bestaat in het verbod het beroep van architect gedurende een vastgestelde termijn in België uit te oefenen. Deze termijn mag niet langer dan twee jaar duren. De betrokkene die een of meer schorsingen heeft opgelopen mag bij de raad van beroep een aanvraag tot eerherstel indienen. Belangrijk is wel dat onder meer een termijn van vijf jaar doorlopen moet worden vanaf de laatste sanctie en dat de betrokkene niet eerder eerherstel heeft verkregen. De tuchtstraf van schrapping houdt het definitieve verbod in om het beroep van architect uit te oefenen in België. Een aanvraag tot eerherstel is na schrapping niet mogelijk.

Samenstelling 2024-2026

Maak kennis met de leden van de vijf Vlaamse provinciale raden

Vlaamse Raad en Conseil francophone et germanophone

De Nationale Raad omvat twee aparte taalvleugels - een Nederlandstalige en een Franstalige - die afzonderlijk of gezamenlijk kunnen beraadslagen:

 • de Vlaamse Raad,  een samenwerking van de vijf Nederlandstalige provinciale raden
 • de Conseil francophone et germanophone, een samenwerking van de vijf Franstalige provinciale raden

Het doel van de Vlaamse Raad is een efficiënte werking, een overkoepelend en eenvormig beleid, en een verdere professionalisering van de dienstverlening. Op dit niveau worden de resultaten van de verschillende colleges van deskundigen (Deontologie, Beroepsuitoefening, Stage, Opvolging en Taxatie) en werkgroepen gecommuniceerd en bekrachtigd.

Samenstelling 2024-2026

Maak kennis met de leden van de Vlaamse Raad

Ga naar de Conseil francophone et germanophone

Raden van beroep

De raden van beroep nemen kennis van de beslissingen van de provinciale raden van de Orde. 

Er zijn twee raden van beroep. Een eerste met het Nederlands als voertaal met zetel in Gent en een tweede met het Frans als voertaal met zetel in Luik. 

De raden van beroep bestaan ieder uit drie magistraten raadsheren bij het hof van beroep die door de koning worden aangewezen, en uit drie leden die door loting aangewezen worden onder de leden van de raden van de Orde.

Bevoegdheden

 • Oordelen over zaken waarbij beroep is ingediend tegen beslissingen van de provinciale raden van de Orde van Architecten met betrekking tot inschrijvingsaanvragen en tuchtzaken.
 • Oordelen over aanvragen tot eerherstel betreffende de beslissingen tot schorsing of schrapping, die na een termijn van tenminste vijf jaar worden ingediend.

Samenstelling 2024-2026

Maak kennis met de leden van de Nederlandstalige raad van beroep

Laatste aanpassing: .