Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?

Stagecontract, invulling van de stage, stageplan, goedkeuring stagefiches en periodeverslagen.

Stagecontract

Vooraleer de stage kan worden aangevat, dient er een stagecontract te worden opgemaakt en ondertekend door de stagiair en de stagemeester. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het modelcontract zoals dit door de Orde werd opgesteld. 

Door het ondertekenen van het stagecontract verbindt de stagemeester zich ertoe:

 • te waken over de opleiding van de stagiair, door hem te betrekken bij het bureauwerk, de bezoeken aan werkplaatsen en de administratieve stappen;
 • persoonlijk te waken over het goed gedrag overeenkomstig de deontologie;
 • de stagecommissie en de provinciale raad in te lichten over de beroepsgedraging van de stagiair;
 • elke tekortkoming aan de stageverplichtingen evenals elke onderbreking in het doormaken van de stage mee te delen aan de stagecommissie en de provinciale raad. 

Ook stipuleert het stagecontract dat er een opzegtermijn moet worden gerespecteerd.

Tijdens de stage

U moet minimaal honderdtwintig uren per maand kwalitatieve stage kunnen aanbieden aan de stagiair. De stagemeester moet ook zijn kantoor en kosteloos alle materiĆ«le hulpmiddelen ter beschikking stellen voor de organisatie van de stage. Is er sprake van bijkomende vormingen, dan worden hierover best vooraf afspraken gemaakt. 

Alle aspecten van het beroep van architect moet u tijdens de stage voldoende aan bod laten komen. Uw stagiair moet volgende taken zoveel mogelijk eigen maken:

 • maken en uitwerken van ontwerpplannen en kostenramingen;
 • opstellen van omgevingsdossiers;
 • details tekenen en uitwerken;
 • contacten met opdrachtgevers en bouwpartners (aannemers, studiebureaus, verslaggevers, overheden, ...);
 • opstellen van uitvoeringsplannen, lastenboeken en meetstaten;
 • opstellen van aanbestedingen en prijsvergelijkingen;
 • werfopvolging en opmaken van werfverslagen.

Stageplan, goedkeuring stagefiches en periodeverslag

Bij het begin van elke stageperiode van zes maanden maakt u in samenspraak met uw stagiair een stageplan op. Hierin worden de taken beschreven die uw stagiair voor de komende periode van zes maanden zal uitvoeren. Het stageplan bevat ook een omschrijving van de projecten waaraan de stagiair zal werken. 

Het stageplan is een toetsingskader waarbinnen het verloop van de stage door de stagiair zelf kan worden geĆ«valueerd. U waakt er daarom over dat uw stagiair het stageplan bezorgt aan zijn of haar provinciale raad. Op het einde van elke stageperiode van zes maanden maken u en uw stagiair een periodeverslag op dat tijdig wordt ingediend in het ledenportaal. 

Het periodeverslag is een basis voor de opmaak van het nieuwe stageplan. Hou dus rekening met mogelijke aandachtspunten en werkpunten die werden vastgesteld tijdens de voorbije stageperiode.

De stagiair moet elke maand een stagefiche invullen in het ledenportaal. In de stagefiche vult de stagiair per project zijn of haar gepresteerde uren in. Nadat de stagiair een stagefiche heeft afgesloten, dient u deze goed te keuren. Nadat er zes stagefiches werden ingevuld en door u goedgekeurd, zal er voor u en uw stagiair een periodeverslag aangemaakt worden die u beiden dient in te vullen.

Laatste aanpassing: .