Tijdens mijn stage

Meer informatie over de stagefiches en periodeverslagen, het stageplan, de evaluaties, wijziging van stageplaats, onderbreking van de stage, weglating van de lijst van stagiairs en eigen werk.

Elke provinciale raad houdt toezicht over en controleert de lopende stages binnen zijn provincie. Om dit mogelijk te maken, dient de stagiair maandelijks zijn stagefiche digitaal te bezorgen. Na verloop van elke zes maanden moeten zowel de stagiair als de stagemeester een periodeverslag invullen. Aanvullend wordt ook elke zes maanden een nieuw stageplan opgesteld. 

De stagiair dient maandelijks minstens 120 uur te presteren op zijn of haar stageplaats. Op het einde van de stage zullen we het gemiddelde aantal uur per maand berekenen. Vakantiemaanden kunnen dan gecompenseerd worden door maanden waarin meer dan 120 uur werd gewerkt op de stageplaats.

Werfopvolging is een zeer belangrijk onderdeel binnen de stage. Het opdoen van werfervaring komt weinig aan bod in de opleiding, waardoor de stage het uitgelezen moment is om kennis te maken met alle aspecten die komen kijken bij het opvolgen van een werf als architect.

Stagefiches en periodeverslagen

De maandelijkse stagefiches evenals de periodeverslagen dienen via het digitale stagesysteem te worden ingevuld. Na inschrijving op de lijst van stagiairs heb je toegang tot ons ledenportaal. Aanmelden in het ledenportaal kan via identiteitskaart of Itsme. 

Wanneer je een stagefiche hebt ingevuld en afgesloten, zal je stagemeester het verzoek krijgen om de stagefiche goed te keuren. Nadat er zes stagefiches werden goedgekeurd, zal het systeem automatisch een periodeverslag voor jou en je stagemeester aanmaken. De gegevens van de fiches worden automatisch in het periodeverslag gegenereerd. 

Het stageplan

Bij aanvang van de stage en steeds bij de aanvang van een semester wordt een nieuw stageplan opgemaakt. Dit stageplan wordt opgemaakt door de stagemeester in samenspraak met de stagiair. Het stageplan geeft aan welke taken de stagiair in de komende periode van de stage op zich zal nemen, met concrete vermelding binnen welke projecten. Het stageplan wordt ondertekend door de stagiair en stagemeester en ingezonden via het ledenportaal of naar stage@ordevanarchitecten.be .

Tussentijdse evaluaties

Tijdens je stage zal de provinciale raad jou verschillende keren uitnodigen voor een tussentijdse evaluatie. We proberen drie evaluaties te plannen tijdens de stage en één eindevaluatie op het einde van de stage. 

Deze evaluaties kunnen plaatsvinden in het kantoor van de provinciale raad of digitaal via een videogesprek. 

We vragen onze stagiairs om twee dossiers voor te bereiden en mee te nemen naar het gesprek. Tijdens het gesprek zullen we jouw dossiers overlopen, vragen naar de verschillende projecten en taken die je al hebt uitgevoerd op je stageplaats en hoe je jouw stage ervaart.

De stagecommissarissen zullen je aandachtspunten en tips meegeven voor het verdere verloop van je stage. 

Wijzigen van stageplaats?

Als je van stagemeester wenst te veranderen, dien je dit meteen te melden aan je provinciale raad of aan team Stage via stage@ordevanarchitecten.be

Volgende zaken dien je in orde te brengen:

 • stagefiches en periodeverslagen van je oorspronkelijke stageplaats;
 • aanvraag voor je nieuwe stageplaats
  • stagecontract
  • stageplan
  • formulier tijdsbesteding

Wanneer je nieuwe stagemeester tot een andere provinciale raad behoort, spreken we van een mutatie. Wij zorgen er intern voor dat je documenten bij de juiste provinciale raad terecht komen.

Bij een wijziging zal je geen stage verliezen door de tijd die het kost om dit administratief te verwerken. De provinciale raad kan je aanvraag retroactief goedkeuren. 

In ons stagecontract wordt standaard een opzegtermijn van één maand voorzien. Je bent vrij om een andere termijn met je stagemeester af te spreken.

Onderbreking van de stage

Er is de mogelijkheid om de stage tijdelijk te onderbreken voor maximum twee maanden, bijvoorbeeld om te zoeken naar een nieuwe stageplaats of omwille van ziekteverlof. Je blijft ondertussen wel ingeschreven op de lijst van stagiairs. 

Is de periode van onderbreking langer dan twee maanden, dan dien je je weglating van de lijst van stagiairs aan te vragen. Je kan dan (tijdelijk) het beroep van architect niet meer uitoefenen.

Het is de provinciale raad die over de onderbreking een beslissing neemt op basis van de elementen die door de stagiair en zijn/haar stagemeester worden aangereikt. De periode van onderbreking wordt niet meegerekend in de duurtijd van de stage. 

De stagiair kan zijn of haar stage na een periode van maximum twee maanden hervatten. Een nieuwe inschrijving op de lijst van stagiairs is niet vereist omdat je tijdens de onderbreking ingeschreven blijft. 

Indien de stagiair een nieuwe stageovereenkomst sluit, hervat de stagiair zijn stage vanaf de datum waarop de nieuwe stageovereenkomst is goedgekeurd. De nieuwe stageovereenkomst moet binnen de termijn van twee maanden aan de provinciale raad worden overgemaakt, samen met het stageplan en het formulier tijdsbesteding.

Indien de stagiair de bestaande stageovereenkomst verderzet, hervat de stagiair zijn stage vanaf de datum van de kennisgeving aan de provinciale raad. De kennisgeving dient te gebeuren binnen de termijn van twee maanden.

Weglating van de lijst van stagiairs

De stagiair kan op elk moment vragen om weggelaten te worden van de lijst van stagiairs. Let op: na een weglating bent u niet langer aangesloten bij de Orde van Architecten en kan u het beroep niet meer uitoefenen. Wil u na verloop van tijd de stage hervatten, dan moet u zich opnieuw laten inschrijven.

De stageperiode voorafgaand aan de weglating kan in aanmerking genomen worden bij de eindevaluatie van de stage. In principe moet een stage voltooid zijn binnen een termijn van drie jaar. De periodes van weglating van de lijst van stagiairs zijn niet inbegrepen in deze termijn.

Eigen werk

De stagiair kan tijdens de stage reeds eigen werk aannemen. Dit is echter niet mogelijk voor stagiairs die onder het statuut van ambtenaar werken of een stage buiten een architectenbureau doorlopen.

Een stagemeester moet zijn stagiair de mogelijkheid geven om voor een eigen opdracht op te treden (werfcontrole, administratief werk, ...). Eigen opdrachten moeten gemeld worden aan de provinciale raad en de stagemeester. Van de stagemeester wordt verwacht dat hij antwoorden geeft op de vragen die de stagiair hieromtrent zou hebben. Let op: de kwaliteit van de stage mag hier in geen geval onder lijden.

De stagiair is daarbij ook verplicht zich te verzekeren voor zijn of haar eigen opdrachten. 

Te verwerven theoretische competenties en praktijkgerichte ervaring

Theoretische competenties

Verdiepen en concretiseren van de opgedane kennis tijdens de studies

Dit bevat de kennis van de context en de culturele en filosofische implicaties van de architectuur (geschiedenis, theorie,…) in verhouding met andere culturele domeinen.

Tijdens de stage is het belangrijk dat volgende onderdelen verder aangescherpt worden:

 • Het vermogen om een transdisciplinair inzicht in problemen te ontwikkelen;
 • Inzicht in de politieke, sociale, economische en administratieve context van de architectuur.

Design of het vermogen om creatief te denken, te improviseren, te innoveren en design leadership te waarborgen wordt gedurende de stage verder aangescherpt op volgende onderdelen:

 • Luisteren naar de behoeften van de klant, de gebruikers en de maatschappij, deze analyseren en interpreteren;
 • Het talent om kennis (o.a. technische, juridische, financiële, milieu-, veiligheid) naar het ontwerp te vertalen;
 • Het vermogen om uiteenlopende materialen, bouwelementen en technieken te gebruiken en te integreren;
 • Het vermogen om samen te werken met en leiding te geven aan andere specialisten.

Technologie en milieu

Deze vaardigheden situeren zich op het vlak van de technologie van het bouwen. Hierbij zal de werfervaring gedurende de stage een heel belangrijke rol spelen. Volgende onderdelen dienen hierbij zeker aan bod te komen:

 • Kennis van de eigenschappen en het gebruik van materialen en technieken;
 • Kennis van de milieu-implicaties van bouwtechnieken ;
 • Kennis van bouwprocessen en werkzaamheden op de werf (methodes, timing- en veiligheidskwesties);
 • Kennis en vermogen om technische voorschriften toe te passen;
 • Het talent om de details uit te werken en daarbij het globale ontwerp van het project te respecteren;
 • Het vermogen om rekening te houden met de kosten van technische keuzes;
 • Het talent om verschillende bouwmaterialen en –technologieën te integreren.

Bedrijfs- en professionele ervaring

Naast de bovenvermelde algemene vaardigheden is het opdoen van ervaring van absoluut belang als aanvulling op de academische vorming. Deze ervaring moet er toe leiden dat zelfstandig een project geleid kan worden en dit in de specifieke (kantoor)organisatie waarbinnen gewerkt wordt.

Praktijkervaring

 • Vermogen om duidelijke uitvoeringsdossiers voor te bereiden en te updaten: werktekeningen, beschrijvingen, specificaties, enz.;
 • Kennis van de geldende openbare en particuliere aanbestedingsprocedures;
 • Vermogen om een aanbesteding/offerte-aanvragen voor te bereiden en te coördineren;
 • Kennis van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op bouwwerven;
 • Kennis van managementtechnieken (en de opvolging daarvan);
 • Besef van tijdrestricties (planning);
 • Het talent om de kosten tijdens de bouwfase op te volgen en te beheren;
 • Vermogen om diensten-na-bouw te leveren (as-built tekeningen, handleidingen voor gebruik en onderhoud);
 • Rekening houden met de belangen van derden en het vermogen om de verschillende oogmerken en belangen van de diverse actoren te integreren.

Praktijkbeheer

 • Kennis van de rol en positie van de architect in het bouwproces en de bouwsector;
 • Kennis van de intellectuele eigendomsrechten;
 • Knowhow en talent op marketinggebied;
 • Kennis van de juridische en technische context van de beroepsuitoefening van de architect (fiscaliteit, financieel beheer, enz.);
 • Kennis van HRM (Human resources);
 • Kennis van het financiële beheer van een architectenpraktijk;
 • Notie van de algemene managementprincipes (en, meer in het bijzonder, van het beheer van een architectenpraktijk);
 • Ethiek en deontologie;
 • Scherpzinnig zijn en kunnen adviseren ter verdediging van de klant, gebruikers en maatschappij;
 • Wetten en voorschriften kennen, begrijpen, respecteren en kunnen interpreteren en rekening houden met sociale en milieu-invloeden;
 • Accuraat kunnen evalueren van de eigen vaardigheden en beperkingen, bereid zijn om actief aan verbetering te werken, andere vaardigheden kunnen aanspreken (en de eigen beperkingen kunnen communiceren);
 • Notie van de verschillende soorten contractuele relaties inzake architecturale diensten en het vermogen om honoraria te bepalen en te onderhandelen;
 • Vermogen om in een interdisciplinair team te werken, dit samen te stellen, te motiveren en te leiden;
 • Opnemen en dekken van verantwoordelijkheden (verzekeringen);
 • Vermogen om informatie te begrijpen, in te winnen, te verzamelen, door te geven en helder en efficiënt te beheren;
 • In staat zijn om te onderhandelen, te bemiddelen en conflicten op te lossen;
 • Het vermogen om een kwaliteitsbeleid te organiseren en op te volgen.

Praktijkgerichte ervaring

Voorontwerp

 • Bespreking bouwprogramma, eventueel in aanwezigheid van de bouwheer;
 • Opmaken van ereloonovereenkomst;
 • Aanvraag en beoordeling stedenbouwkundige voorschriften;
 • Bezoek ter plaatse met terreinopmeting of interpretatie van opmetingsplannen;
 • Bij verbouwing: opmeting en uittekenen bestaande toestand;
 • Voorontwerpschetsen;
 • Definitief voorontwerp;
 • Globale kostenraming;
 • Bijhorende besprekingen;
 • Aanstelling veiligheidscoördinator;
 • Bespreking veiligheids- en gezondheidsplan.

Bouwaanvraagdossier

Volledige opmaak van een bouwaanvraagdossier zodat dit digitaal kan ingediend worden met:

 • Alle nodige plannen (in juiste formaat);
 • Online invullen van de bouwaanvraaggegevens (statistische gegevens);
 • Visumaanvraag;
 • EPB-info + aanstelling EPB-verslaggever;
 • Beschrijvende nota;
 • Alle overige documenten.

Uitvoeringsdossiers

A) BOUWWERKEN/AFWERKINGEN:

 • Grondonderzoek en interpreteren van de proefverslagen;
 • Uitvoeringsdossier ruwbouw met definitieve uitvoeringstekeningen en technische uitvoeringsdetails;
 • Bespreking met studiebureau stabiliteit en deze studie controleren en koppelen aan het uitvoeringsdossier;
 • Opmaken lastenkohier;
 • Opmaken gedetailleerde meetstaat, samenvattende opmeting + gedetailleerde raming
 • Uitvoeringsdossiers afwerkingen, met uitslag- en detailtekeningen, lastenkohier en meetstaten van o.a. ramen- en buitendeuren, vloer-/tegelwerken, smeedwerken, binnenschrijnwerken;
 • Bij grote projecten de afwerkingdossiers opgenomen in het totaaldossier.

B) TECHNIEKEN:

 • Uitvoeringsdossiers technieken, met plannen, lastenkohier en meetstaten van: elektriciteit/verlichting/data, sanitair, cv./verluchting, liften;
 • Bij grote projecten gebeuren deze technische studies door gespecialiseerde studiebureaus en gecoördineerd door de architect.

C) BINNENINRICHTING/TUINAANLEG: OPTIONEEL

 • Uitvoeringsdossiers binneninrichting/tuinaanleg met uitslagtekeningen, lastenkohier en meetstaten van o.a. vast meubilair, schilderwerken, vloerbekledingen, los meubilair, tuinaanleg;
 • Eventueel in samenwerking met interieur- en tuinarchitect en gecoördineerd door de architect.

Prijsaanvragen/aanbestedingen

 • Organiseren van aanbestedingen en prijsvragen;
 • Nazicht der biedingen en pv’s van aanbestedingen;
 • Opmaken van aannemingscontracten.

Controle en begeleiding bij de uitvoering

 • Controle op de uitvoering van de werken, werfvergaderingen en werfverslagen;
 • Besprekingen met aannemers op bureau of werf;
 • Eventuele bezoeken aan firma’s of ateliers van aannemers;
 • Nazicht van de vorderingsstaten en facturen;
 • Algemeen nazicht voor voorlopige oplevering + proces-verbaal van voorlopige oplevering;
 • Nazicht voor definitieve oplevering + proces-verbaal van definitieve oplevering;
 • Nazicht eindafrekeningen.

Optionele administratieve taken

 • Expertises;
 • Muurovernames;

Laatste aanpassing: .