Beroep uitoefenen als natuurlijke persoon

Onder welke deontologische statuten kan ik als natuurlijke persoon het beroep uitoefenen? Hoe verloopt de inschrijving op de tabel? Welke formulieren en documenten heb ik nodig? Wat als mijn deontologisch statuut wijzigt?

Drie deontologische statuten

Voor natuurlijke personen die het beroep van architect uitoefenen, bestaan er drie deontologische statuten:

  • de architect-zelfstandige
  • de architect-ambtenaar
  • de architect-bezoldigde

Architect-zelfstandige

De zelfstandige architect oefent zijn beroep voltijds of deeltijds uit buiten ieder publiekrechtelijk statuut of dienstbetrekking.

Architect-ambtenaar

De architect-ambtenaar is diegene die aangeworven of benoemd is als architect bij een openbare dienst zoals de staat, een gewest, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale instelling. De vraag of deze architect statutair benoemd is of een contractuele band heeft met een openbare dienst heeft geen invloed op de deontologische kwalificatie als architect-ambtenaar.

Ambtenaars en beambten van de staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen mogen niet buiten hun functie als architect optreden. Het typevoorbeeld is een persoon die op een stedenbouwkundige dienst van een gemeente werkt en tijdens deze werkzaamheden geen daden van architectuur stelt. Hij mag dus buiten zijn functie op de stedenbouwkundige dienst niet optreden als zelfstandig architect.

De wet maakt een uitzondering op bovengenoemd verbod in twee gevallen:

  • degene die lesgeeft in een vak dat verband houdt met de architectuur of bouwtechniek;
  • degene die de plannen van zijn persoonlijke woning wil opstellen, ondertekenen en toezicht wil uitoefenen op de werken.

Architect-bezoldigde

De architect-bezoldigde oefent zijn beroep uit geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke- of rechtspersoon in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden.            

De architect kan zijn beroep daarnaast enkel als zelfstandige uitoefenen indien hij het akkoord van zijn werkgever heeft en hij voorafgaandelijk een machtiging heeft verkregen van de provinciale raad. De provinciale raad houdt hierbij rekening met de elementen eigen aan de zaak, in het bijzonder met de beschikbaarheid van de architect in functie van de prestaties voorzien in zijn arbeidscontract.

Inschrijven als natuurlijke persoon

U kunt opgenomen worden op de tabel van de Orde van Architecten wanneer:

  • U uw stage hebt afgerond en in het bezit bent van een stagegetuigschrift.
  • U een buitenlands diploma hebt met bijhorend certificaat dat een rechtstreekse (zonder doorlopen van stage) opname op de tabel toelaat. In geval van twijfel, contacteer uw provinciale raad om na te gaan of uw diploma in aanmerking komt.

Voor de aanvraag tot opname op de tabel dient u twee formulieren ingevuld te bezorgen aan de provinciale raad van de provincie waar u uw hoofdactiviteiten zal uitoefenen, het aanvraagformulier natuurlijke persoon en het gegevensformulier.

Raadpleeg de contactgevens van alle provinciale raden.

Na ontvangst van deze documenten (in pdf-formaat) zal de provinciale raad uw aanvraag behandelen op hun eerstvolgende raadszitting.

Vanaf de datum van uw opname op de tabel bent u bijdrageplichting. Lees meer over de bijdrage aan de Orde van Architecten.

Wijziging van deontologisch statuut

Elke statuutswijziging moet direct meegedeeld worden aan de bevoegde provinciale raad. De drie deontologische statuten worden omschreven in de artikels 4 tot en met 8 van het Reglement van beroepsplichten.

Voor de aanvraag tot wijziging van deontologisch statuut dient u de provinciale raad het formulier gegevenswijziging bezorgen. Na ontvangst van dit formulier zal uw aanvraag behandeld worden op de eerstvolgende raadszitting.

Rechtsmiddelen

U heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing van de provinciale raad tot weigering van inschrijving op een lijst van stagiairs of tabel. Dit binnen een termijn van dertig dagen bij de Nederlandstalige raad van beroep. Dit beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief, gericht aan de Nederlandstalige raad van beroep, t.a.v. griffier Frank Jodts, Koophandelplein 23, 9000 Gent (art. 25 en 26 wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten). 

Indien de beslissing bij verstek is uitgesproken, dit wil zeggen wanneer u niet aanwezig was op de zitting, dan heeft u eveneens de mogelijkheid om verzet aan te tekenen binnen een termijn van 30 dagen. Dit verzet wordt ingesteld bij aangetekende brief, gepost binnen 30 dagen gericht aan de provinciale raad die de beslissing heeft genomen.

Laatste aanpassing: .