Opvolging

Wanneer een architect een project overneemt van een andere architect.

Wanneer de samenwerking tussen de opdrachtgever en de architect, om welke reden dan ook, wordt stopgezet, dient het lopende project opgevolgd worden door een andere architect. De opdrachtgever dient, om zijn of haar project te kunnen realiseren, op dat moment een beroep te doen op een andere architect. 

Wat is opvolging?

Wij spreken van ‘opvolging’ als een architect gevraagd wordt verder te werken aan een reeds lopend project, dat nog niet werd opgeleverd of beëindigd, en dat eerst was toevertrouwd aan een andere architect.

Afhankelijk van de overeenkomst opdrachtgever – architect kan een opdracht als voleindigd beschouwd worden:

a) Na de voorontwerpfase als de overeenkomst enkel slaat op het afleveren van een voorontwerpstudie eventueel aangevuld met een raming.

b) Bij de oplevering van de werken als de overeenkomst slaat op een volledige opdracht.

Opvolging of geen opvolging?

Hier vindt u een reeks voorbeelden ter verduidelijking.

Wat dient er te gebeuren?

Artikel 26 van het Reglement van beroepsplichten bepaalt het volgende:

(1) Indien een architect, om welke reden ook, gevraagd wordt een confrater op te volgen, moet hij deze daarvan schriftelijk inlichten, of in geval van overlijden zijn erfgenamen bij aangetekend schrijven, en dient hij te vragen naar de bezwaren die daaruit zouden kunnen voortvloeien.
(2) De opvolgende architect dient dit voorafgaandelijk aan zijn provinciale raad mee te delen, en zijn opdracht te omschrijven.
(3) Zonder voorafgaande toestemming van zijn provinciale raad, mag de architect niet optreden vooraleer hij zich ervan vergewist heeft dat de honoraria, verschuldigd aan zijn voorganger, betaald werden aan deze laatste of aan diens rechthebbenden. 
(4) Indien er betwistingen ontstaan of bij hoogdringendheid kunnen de provinciale raden aan de architect die door de opdrachtgever wordt aangesproken, machtiging verlenen om de voorgestelde opdracht geheel of gedeeltelijk uit voeren.
(5) In geval van betwisting over het bedrag van de erelonen kan de bevoegde provinciale raad een bedrag in consignatie laten deponeren totdat hij uitspraak zal gedaan hebben.
(6) De architect of zijn erfgenamen bezorgen aan de opvolgende architect het volledig dossier alsook alle nodige inlichtingen en documenten in hun bezit. 

Door de jurisdictie ter zake zijn de in het hierboven aangehaalde artikel 26 van het Reglement van Beroepsplichten paragrafen (3) en (5) niet meer afdwingbaar.*

Over de inhoud van het dossier is paragraaf (6) duidelijk. Het gaat over alle nodige inlichtingen en documenten om de opdracht verder te kunnen zetten.**

Toelichting 

* De rechtbanken zijn van mening, dat de opeisbaarheid van het nog verschuldigde ereloon aan de op te volgen architect of aan diens erfgenamen een juridische aangelegenheid is en dus buiten de deontologie valt. Zij stellen de vereffening van het verschuldigde ereloon aan de op te volgen architect niet tot voorwaarde van de opvolging. In dezelfde geest dient ook de paragraaf over het consigneren van het nog verschuldigde ereloon begrepen te worden. Omwille van de Europese mededingingsregels kan het niet-betaald ereloon geen bezwaar meer zijn om het opvolgingsakkoord te verlenen.

** Dus niet alleen de plannen, maar ook alle nodige gegevens zoals de resultaten van de grondsondering, het funderingsadvies, het milieueffectenrapport, de haalbaarheidsstudie, eventuele ramingen, de stabiliteitsstudie en dergelijke dingen meer. De over te maken stukken worden hetzij op papier, hetzij digitaal (minstens een pdf-versie op voldoende hoge resolutie), hetzij een combinatie van beide overgemaakt.

Architect in nood - vervangingsprocedure

Architect in nood is een door Vlaamse Raad van de Orde van Architecten op solidariteit gebaseerd concept om architecten te helpen die tijdelijk in de onmogelijkheid zijn om het architectenberoep uit te oefenen, bijvoorbeeld omwille van lichamelijke en/of mentale problemen. Met dit initiatief wil de Orde de familie of directe omgeving van de architect in nood bijstaan in de vervangingsprocedure.

Door het volgen van een stappenplan kan er bijstand verleend worden aan de architect in nood of kunnen de lopende opdrachten of taken van de architect in nood tijdelijk door een collega-architect behartigd of overgenomen worden. Ga naar het stappenplan Architect in nood voor meer informatie over het verloop van de procedure.

Wilt u een beroep doen op de procedure Architect in nood?

Neem dan contact op met uw provinciale raad. Zij stellen u in verbinding met de juiste persoon die u kan verder helpen.

Indien het gaat om een definitieve vervanging, dan worden de regels van de gewone opvolging gevolgd. 

Laatste aanpassing: .