Waarvoor kan ik terecht bij de Orde van Architecten?

Wel: deontologische klachten, lijst van architecten, vaststellen honoraria, bewijs naleving verzekeringsplicht, bewijs inschrijving.

Niet: technische klachten, schadevergoedingen.

Hiervoor kan ik terecht bij de Orde van Architecten

Deontologische geschillen

Wie van mening is dat een architect de regels van de deontologie (plichtenleer) van zijn beroep met de voeten treedt, kan klacht indienen bij de Orde van Architecten (ga verder naar de contactgegevens). Bij onderzoek beoordeelt de Orde van Architecten of de aangeklaagde handelingen kaderen binnen deze deontologische regels.

Indien de feiten als ernstig worden beschouwd, dan zal de klacht onderzocht worden via een wettelijk vastgelegde procedure. Dit gebeurt in de provinciale raad van de Orde waar de betrokken architect is ingeschreven op de tabel. 

Niet openbaar

Opgelet: de wet bepaalt dat procedures met betrekking tot de deontologie niet openbaar mogen zijn. Dit betekent dat de Orde de ‘klager’ niet op de hoogte mag brengen van het verdere gevolg dat wordt gegeven aan zijn of haar klacht.

Tuchtprocedure kort samengevat

Onderzoeksfase

 • Het bureau van de provinciale raad vraagt aan de architect alle noodzakelijke stukken op. 
 • Het bureau vraagt een schriftelijke toelichting aan de architect.
 • Als het bureau dat wenst, dan wordt de architect uitgenodigd voor een verhoor.
 • Het bureau kan beslissen om het dossier te klasseren of om de zaak door te verwijzen naar de raad zetelend in tuchtzaken en het dossier over te dragen.

Het bureau van een provinciale raad is samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitter en en secretaris aangevuld met een rechtskundig bijzitter. 

Berechtingsfase

 • De architect wordt uitgenodigd om te verschijnen. 
 • Debatten. 
 • Beraadslaging en beslissing. 
 • Betekening van de beslissing aan de architect en de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

Mogelijke tuchtbeslissingen zijn: vrijspraak, schorsing en schrapping.

U kunt de tuchtprocedure raadplegen in de Wet tot instelling van een Orde van Architecten van 26 juni 1963 van artikel 19 tot en met 26. 

Voorbeelden van deontologische geschillen 

Hieronder een aantal voorbeelden van deontologische geschillen waarvoor u terecht kunt bij de Orde van Architecten:

 • De architect antwoordt niet meer, op e-mails of telefoons.
 • Er is geen contract of het contract is onvolledig.
 • Het budget wordt overschreden.
 • De architect doet geen werfbezoeken of levert geen werfverslagen.
 • Het ereloon is onrealistisch laag.
 • Er is geen vooruitgang in het dossier, de indiening van de vergunning laat onnodig op zich wachten.
 • De architect kan of wil geen bewijs van verzekering voorleggen.
 • De procedure rond opvolging van een project wordt niet gerespecteerd.

Beroepsregels voor architecten

De deontologie zit onder andere vervat in het Reglement van beroepsplichten, een set van morele gedragsregels die de architect moet naleven bij de uitoefening van zijn beroep. 

De beroepsregels die de architect in acht moet nemen, hebben voornamelijk tot doel zijn professionele onafhankelijkheid te vrijwaren. Een architect mag niet onderworpen zijn aan de andere partijen in het bouwproces, zoals de aannemer, de bouwpromotor of de materiaalproducent en evenmin aan zijn opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid is immers zowel voor de kandidaat-bouwer als voor de maatschappij een belangrijke garantie voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het bouwen.

Betwisting honoraria

In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de Orde van Architecten op gezamenlijk verzoek van de architect en van zijn opdrachtgever, het bedrag ervan vaststellen.

Naleving verzekeringsplicht

De Orde van Architecten kan geraadpleegd worden met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht.

Bewijs van inschrijving

Bij de Orde van Architecten kunt u een document bekomen dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs.

Hiervoor kan ik niet terecht bij de Orde van Architecten

Voor technische klachten, contractuele geschillen en schadevergoedingen dient u zich tot een andere instantie te wenden. 

De geschillen tussen een opdrachtgever en zijn architect waarbij private belangen, zoals bijvoorbeeld de naleving van een contract, geschillen van louter technische aard of de vergoeding van schade op het spel staan, zijn geschillen over burgerlijke rechten die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken.

Lees: Wat kan ik doen bij een technisch geschil?

Laatste aanpassing: .