Wat als het fout loopt?

De samenwerking met mijn architect loopt fout, wat kan ik doen? Wat als ik wil veranderen van architect?

De meeste opdrachtgevers kijken tevreden terug op de realisatie van de woning van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. De wetgeving en goede afspraken en overeenkomsten met de betrokken bouwpartners zorgen ervoor dat u hiertegen beschermd bent.

Wat als ik het contract met de architect wil verbreken?

Als het voorontwerp totaal niet beantwoordt aan uw verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook een opzegvergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen. Vermeldt daarom steeds duidelijk in het contract wat de modaliteiten zijn bij een eventuele beëindiging.

Als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase, bijvoorbeeld na het verkrijgen van de omgevingsvergunning of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere opvolging van het bouwproject waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is, nog altijd een andere architect aanstellen.

Wat kan ik doen bij een deontologisch geschil?

De Orde van Architecten is enkel bevoegd voor deontologische kwesties en kan zich niet uitspreken over technische kwesties. Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij de werkwijze van uw architect, kunt u de Orde van Architecten daarvan op de hoogte brengen (ga verder naar de contactgegevens). Klachten worden altijd behandeld op een discrete en objectieve manier. 

Opgelet: de wet bepaalt dat procedures met betrekking tot de deontologie niet openbaar mogen zijn. Dit betekent dat de Orde de ‘klager’ niet op de hoogte mag brengen van het verdere gevolg dat wordt gegeven aan zijn of haar klacht.

Voorbeelden van deontologische geschillen:

  • De architect antwoordt niet meer, op e-mails of telefoons.
  • Het budget wordt overschreden.
  • De architect doet geen werfbezoeken of levert geen werfverslagen.
  • Er is geen vooruitgang in het dossier, de indiening van de vergunning laat onnodig op zich wachten.
  • De architect kan of wil geen bewijs van verzekering voorleggen.
  • De procedure rond opvolging wordt niet gerespecteerd.

Wat kan ik doen bij een technisch geschil?

Bij een technisch geschil hoeft u niet onmiddellijk naar de rechtbank te stappen. Probeer best eerst met de betrokken partij(en) onderling tot een oplossing te komen. Wanneer u een tekortkoming vaststelt waarvoor geen oplossing wordt aangereikt, dan kan u de aannemer en/of architect hiervoor in gebreke stellen. Dit doet u best via een aangetekend schrijven. Met deze ingebrekestelling maant u de aannemer of architect aan om de tekortkoming te verhelpen. Wanneer u dit nodig acht, kan u zich laten bijstaan door een externe expert. Merkt u dat er ondanks alle verzoeningspogingen nog steeds de onwil is om de zaken te regelen, dan schakelt u best een advocaat in om u verder te adviseren en een eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.

College van Deskundigen Architecten

Hier kunt u terecht voor meer informatie indien u een beroep wil doen op een onafhankelijke deskundige of expert.

Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommissie Bouw behandelt technische geschillen in de woningbouw, voor particulieren die een bouwgeschil hebben met hun architect of aannemer. Ze doet daarvoor beroep op onafhankelijke experts. Via het onderzoek van deze experten probeert de verzoeningscommissie de bouwtechnische geschillen op te lossen en de partijen te verzoenen om lange en dure procedures voor de rechtbank te voorkomen.

Wat als er jaren na het bouwproject problemen opduiken?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering blijven de architect en de aannemer nog tien jaar aansprakelijk voor eventueel opduikende problemen. Let wel, de tienjarige aansprakelijkheid betreft enkel ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang brengen.

De tienjarige aansprakelijkheid dekt dus niet alles. Bovendien geldt ze enkel als de gebreken niet zichtbaar waren bij de voorlopige oplevering of als ze uitdrukkelijk vermeld werden in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.

Fouten in de afwerking hebben meestal niet zo’n verreikende gevolgen en vallen daardoor meestal buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

Laatste aanpassing: .