Nieuwe wetswijziging geeft architecten meer ondernemersvrijheid

Op maandag 24 juni, tien dagen na de verschijning in het Belgisch Staatsblad, is de wijziging van de ‘wet Laruelle’ effectief van kracht. De wetswijzing betekent een versoepeling voor architecten die hun beroep wensen te organiseren in een architect-rechtspersoon (ook bekend als ‘Laruelle-vennootschap’). Ze komt er na jarenlang intens overleg tussen de architectenverenigingen, de Orde van Architecten en de wetgever.

Lees ook onze brochure ‘Architect, deontologie en vennootschap’.

Wat verandert er?

We zetten de belangrijke nieuwigheden op een rij:

- Ook rechtspersonen en niet-architecten kunnen bestuurder zijn 

Het bestuur van een architect-rechtspersoon moet niet meer exclusief bestaan uit architect natuurlijke personen. 

Ook rechtspersonen en niet-architecten, met uitzondering van aannemers van (bouw)werken, kunnen bestuurder worden. Voorwaarde is wel dat de meerderheid van het bestuur uit architecten bestaat. Deze wijziging laat toe om ook externe professionals te betrekken in het bestuur. 

Anderzijds kan ook een managementvennootschap bestuurder worden. Is ze de enige bestuurder, dan moet die managementvennootschap voldoen aan de voorwaarden die gelden voor architect-rechtspersonen.

- Uitbreiding van de activiteiten 

De activiteiten van een architect-rechtspersoon zijn niet langer beperkt tot de uitoefening van het beroep van architect. Alle activiteiten zijn mogelijk, met uitzondering van de aanneming van openbare of private werken. Wat de raden van de Orde in de praktijk al toepasten, is dus nu ook neergeschreven in de wet.

- Verlaging meerderheid aandelen en stemrechten

Het is niet langer vereist dat minimum 60% van de aandelen en de stemrechten in handen zijn van architecten. Voortaan volstaat een gewone meerderheid van meer dan 50%. 

- Ook stagiair-architecten kunnen architect-rechtspersoon oprichten 

Ook stagiair-architecten kunnen vanaf nu individueel een architect-rechtspersoon oprichten en/of er bestuurder van zijn. Ze zijn dus niet langer verplicht om hiervoor samen te werken met hun stagemeester of een andere architect ingeschreven op een tabel. 

Toepassingsgebied van de nieuwe wet

Architecten die vanaf deze inwerkingtreding een rechtspersoon oprichten waarmee ze het beroep van architect wensen uit te oefenen, vallen onder de toepassing van de nieuwe wet. 

Reeds bestaande vennootschappen moeten eerst hun statuten wijzigen om de gewenste versoepelingen door te voeren. Vergeet niet dat u steeds de goedkeuring van uw provinciale raad nodig hebt voor elke oprichting en statutenwijziging van uw architectenvennootschap. Hetzelfde geldt voor elke benoeming van een nieuwe bestuurder en bij elke toetreding van een nieuwe aandeelhouder.

De wet Laruelle, die in 2006 werd gestemd, legt specifieke regels op rond rechtspersonen die zelf het beroep van architect uitoefenen. De nieuwe wetswijziging betekent een aanpassing van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.

Ga naar de publicatie in het Belgisch Staatsblad

Lees onze brochure ‘Architect, deontologie en vennootschap’

Kies ik voor een architect-rechtspersoon of niet? Hoe start ik met een vennootschap en wat zijn mijn deontologische verplichtingen? Wat met wijzigingen binnen mijn vennootschap?

U bent architect en u denkt na over een volgende professionele stap: uw eigen vennootschap. Of u heeft al een vennootschap en u wenst een nieuwe bestuurder te benoemen.

Het zijn maar enkele scenario’s die uit de dagelijkse architectenpraktijk gegrepen zijn. De vraag die hierbij steeds terugkomt, is welke deontologische verplichtingen een architect heeft ten aanzien van de Orde van Architecten. 

Onze brochure Architect, deontologie en vennootschap geeft u hierop een duidelijk antwoord.