bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nieuwe insolventiewet biedt oplossingen voor architecten in financiële moeilijkheden

Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe insolventiewetgeving in werking. De insolventiewet omvat het geheel van regels die van toepassing zijn wanneer ondernemingen in financiële moeilijkheden raken. De nieuwe wet vervangt de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO). Ook architecten zullen vanaf 1 mei 2018 onderworpen zijn aan de nieuwe insolventiewetgeving.

De voornaamste en meest ingrijpende wijziging is de uitbreiding van het toepassingsgebied: ook vrij beroepsbeoefenaars, waaronder dus ook architecten, vzw’s, en zelfs organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een winstuitkeringsoogmerk hebben (bijv. stichtingen, maatschappen) zullen vanaf 1 mei 2018 onderworpen zijn aan de nieuwe insolventiewetgeving. Voor alle duidelijkheid: architecten zullen in de toekomst ook worden aanzien als ondernemers.

Voor architecten betekent dit onder meer dat zij failliet kunnen worden verklaard, een gerechtelijke reorganisatie kunnen starten om (een deel van) hun onderneming te redden of, bij vermoedelijke financiële moeilijkheden, opgeroepen kunnen worden door de kamers van ondernemingen in moeilijkheden (binnen de rechtbank van koophandel).

Een belangrijke aanpassing in de faillissementsprocedure is dat inkomsten die de gefailleerde na datum van het faillissement verkrijgt op grond van een oorzaak die dateert van na het faillissement, voortaan buiten de faillissementsboedel worden gehouden. Hiermee wil de wetgever meer kansen bieden om met een propere lei te herbeginnen.  

De wetgever zet ook verder in op een doorgedreven digitalisering van de insolventieprocedures. Zo zal de gegevensdatabank van het ‘Centraal Register Insolvabiliteit’ (RegSol) worden uitgebreid met de minnelijke akkoorden en de procedures voor gerechtelijke reorganisatie.

Wie meer wil weten over de nieuwe insolventiewet kan terecht op de Q&A-pagina

De nieuwe insolventiewetgeving is terug te vinden in Boek XX ‘Insolventie van ondernemingen’ van het Wetboek van Economisch recht.

Insolventiefunctionaris

Wanneer een vrij beroepsbeoefenaar betrokken is bij een insolventieprocedure zijn er specifieke regels van toepassing om hem hierbij te beschermen. Zo dient er in bepaalde gevallen een insolventiefunctionaris te worden aangesteld die deel uitmaakt van dezelfde beroepsgroep als de insolvente schuldenaar. De insolventiefunctionaris wordt door de rechtbank aangesteld om een specifieke taak binnen de insolventieprocedure te vervullen. De Orde van Architecten dient een lijst van architect-insolventiefunctionarissen aan te leggen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot kandidaatstelling volgen binnenkort. 

 

 

19 april 2018