Contract met opdrachtgever

Alles over de verplichte en aangewezen elementen die in een contract moeten vermeld worden.

De architectenovereenkomst

Het contract is een belangrijk document en een bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk en ondubbelzinnig op en bepaal zo goed mogelijk de wederzijdse verplichtingen. Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet steeds een overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke situatie. 

Voor elke architectenopdracht moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. De overeenkomst moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen van de partijen bepalen. Zie hiervoor artikel 20 van het Reglement van Beroepsplichten.

Verplichte elementen in de overeenkomst  

 • identiteit van de partijen;
 • omschrijving van de opdracht;
  (De te leveren diensten, wijze van uitvoering, …);
 • uitvoeringsontwerp en de controle op de uitvoering van de werken.
  (Het Reglement van Beroepsplichten laat impliciet toe dat de architect bepaalde van de onderdelen opgesomd in artikel 20, niet op zich neemt - uiteraard met instemming van de bouwheer, met uitzondering van het uitvoeringsontwerp en de opdracht tot controle.);
 • gegevens inzake de verzekering (verzekeringsonderneming en polisnummer, …);
 • de provinciale raad waar u bent ingeschreven;
 • minstens bepaalbaar ereloon
  (Naargelang zijn statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, weddes of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit oefenen in eer en waardigheid. Bovendien moeten ze hem toelaten zijn onkosten te dekken. Het ereloon is bepaalbaar als de overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen de partijen nodig is.);
 • datum van de opmaak van de overeenkomst;
 • ondertekening door de partijen.

Opgelet: deze lijst is niet-limitatief

De meeste van de hierboven vernoemde elementen maken ook deel uit van de informatie- en adviesplicht naar de opdrachtgever toe waaraan de architect sinds 2014 aan gehouden is. (zie hiervoor het overzicht van desbetreffende wetsartikelen uit het Wetboek Economisch Recht). 

Aangewezen elementen in de overeenkomst

 • gegevens met betrekking tot de bouwplaats (adres, oppervlakte, kadaster, …);
 • omschrijving van het bouwproject;
 • richtdata start en einde werken;
 • beschikbare budget en wat als het budget zou worden overschreden; 
 • berekeningswijze van het ereloon, betalingsmodaliteiten, wat met de vergoeding van bijkomende prestaties (vb. veiligheidscoördinatie) …;
 • melding van welke taken/studies worden uitbesteed aan studiebureaus en/of externen (bijv. studies inzake stabiliteit, verwarming, akoestiek, …). Omschrijving van de verantwoordelijkheden architect hierbij;
 • gegevens i.v.m. controle op uitvoering werken;
 • auteursrechten;
 • modaliteiten in verband met de oplevering;  
 • verplichtingen van de bouwheer;
 • verzekeringsgegevens van de bouwheer;
 • wat als de overeenkomst vroegtijdig zou worden beëindigd.

Opgelet: deze lijst is niet-limitatief

Laatste aanpassing: .