Het contract met de architect

Wanneer moet ik een contract opstellen? Wat moet in het contract staan?

De architect is deontologisch verplicht een schriftelijk contract op te stellen voor elke opdracht die hij uitvoert. Het contract moet duidelijk de wederzijdse verplichtingen van de partijen omschrijven.

Het contract

Maak uw contract duidelijk en ondubbelzinnig op 

Als u het eens bent over zijn opdracht en honorarium, dan legt u deze, in overeenstemming met de architect, vast in een schriftelijke overeenkomst. Dit contract moet in het belang van beide partijen worden ondertekend op het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk en ondubbelzinnig op en maak een zo volledig mogelijke opsomming van ieders rechten en plichten. In elk contract moet ook vermeld staan hoe het ereloon wordt bepaald en betaald.

Precontractuele fase

In sommige gevallen kan de omvang van de opdracht niet van bij het begin worden bepaald. De partijen komen dan ten minste overeen dat ze hun voorafgaande intenties aan mekaar te kennen zullen geven. In andere gevallen wordt een overeenkomst ondertekend voor het maken van een voorstudie en een analyse van programma en budget, of wordt een intentieverklaring voor de voorbereidende fase van het architectuurontwerp – met omschrijving van de inhoud – ondertekend.

Mochten uw dromen toch onrealistisch blijken te zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel nutteloze kosten en een hoop tijdverlies besparen. Indien er wordt beslist om samen verder te werken, dienen beide partijen vervolgens nog een definitieve architectenovereenkomst op te maken.

Pas uw contract aan aan uw specifieke situatie

Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u maakt best een overeenkomst op die aangepast is aan uw specifieke situatie. Naast de algemene zaken zoals de volledige identiteit van beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project, omvat de overeenkomst ook een omschrijving van de opdracht en de gegevens inzake de verzekering.

Geef aan welk bouwbudget u vooropstelt 

In het contract kunt u best opnemen welk budget u ter beschikking stelt en wat er in dit budget is inbegrepen. Het is aan te raden dat u hierover voldoende transparant en in alle vertrouwen communiceert met uw architect en in overleg voldoende marge inbouwt. De architect waakt over het bouwbudget; hij zal dan ook in eerste instantie nagaan of het vooropgestelde budget haalbaar is voor het bouwprogramma dat u als opdrachtgever gerealiseerd wil zien.

Verplicht op te nemen in het contract met uw architect 

Hieronder vindt u een lijst van elementen die verplicht in uw architectenovereenkomst opgenomen moeten worden: 

 • identiteit van de partijen;
 • omschrijving van de opdracht (de te leveren diensten, wijze van uitvoering, …);
 • uitvoeringsontwerp en de controle op de uitvoering van de werken.  Het Reglement van beroepsplichten laat impliciet toe dat de architect bepaalde van de onderdelen opgesomd in artikel 20, niet op zich neemt - uiteraard met instemming van de bouwheer, met uitzondering van het uitvoeringsontwerp en de opdracht tot controle;
 • gegevens inzake de verzekering (Verzekeringsonderneming en polisnummer, …);
 • de provinciale raad waar de architect is ingeschreven;
 • minstens bepaalbaar ereloon. Naargelang zijn statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, weddes of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit oefenen in eer en waardigheid. Bovendien moeten ze hem toelaten zijn onkosten te dekken. Het ereloon is bepaalbaar als de overeenkomst objectieve elementen bevat waardoor het kan worden bepaald zonder dat een nieuw akkoord tussen de partijen nodig is;
 • datum van de opmaak van de overeenkomst;
 • ondertekening door de partijen.

Opgelet: deze lijst is niet-limitatief

Aangewezen om op te nemen in het contract met uw architect

Onderstaande elementen zijn aangewezen om opgenomen te worden in de overeenkomst:

 • gegevens met betrekking tot de bouwplaats (adres, oppervlakte, kadaster, …);
 • omschrijving van het bouwproject;
 • richtdata start en einde werken;
 • beschikbare budget en wat als het budget zou worden overschreden;
 • berekeningswijze van het ereloon, betalingsmodaliteiten, wat met de vergoeding van bijkomende prestaties (vb. veiligheidscoördinatie);
 • melding van welke taken/studies worden uitbesteed aan studiebureaus en/of externen (vb. studies inzake stabiliteit, verwarming, akoestiek). Omschrijving van de verantwoordelijkheden architect hierbij;
 • gegevens i.v.m. controle op uitvoering werken;
 • auteursrechten;
 • modaliteiten in verband met de oplevering;  
 • verplichtingen van de bouwheer;
 • verzekeringsgegevens van de bouwheer;
 • wat als de overeenkomst vroegtijdig zou worden beëindigd.

Opgelet: deze lijst is niet-limitatief

Laatste aanpassing: .